2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657030003-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาสกร วรกิจพัฒนสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PASSAKORN WORAKITPHATANASAKUL
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 161/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการรู้เท่าทันของนักส่งเสริมการเกษตรและผู้ประกอบการเกษตรสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะยงชิดนครนายก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Digital Technology Promising Literacy of Agricultural Extension Smart Officer and Agricultural Smart Entrepreneur on Geographical Indication Product, Marian Plum Nakhon Nayok 
รายละเอียด เดิม สุกัลยา คำสั่งที่ 286/2565 ลว 23 ส.ค. 2565 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 ตุลาคม 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2567
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2567 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ไชยธีระ พันธุ์ภักดี 408/2566 ลว 29/11/2566