2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657040005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LATTANA SYLISOMCHANH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LATTANA SYLISOMCHANH
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตหนักที่ใช้เศษเหล็กออกไซด์และแบไรต์เป็นมวลรวม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) HEAVYWEIGHT GEOPOLYMER CONCRETE CONTAINING MILL SCALE AND BARITE AS AGGREGATES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะฯที่ 593/2566 ลว.13 กันยายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มีนาคม 2567 คำสั่งคณะฯที่ 90/2567 ลว.27 กุมภาพันธ์ 2567
D อนุมัติเค้าโครง 8 มีนาคม 2567 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะฯที่ 506/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-