2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657070002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัฐยา ทาสมบูรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATTAYA THASOMBOON
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 121/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 กรกฎาคม 2566 คำสั่งที่ 556/2566 ลว. 13 ก.ค. 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 สิงหาคม 2566 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2567 คำสั่งที่ 147/2024 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2567
D อนุมัติเค้าโครง 1 เมษายน 2567 Turnitin 15%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย คำสั่งที่ 591/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก คำสั่งที่ 1059/2565 ลว 17 ตุลาคม 2565