2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220030-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. XIAOJUN ZHOU ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. XIAOJUN ZHOU
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 101/2023 on June 30, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2566 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ 94/2566 วันที่ 28 เมย.2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อรุณี ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ 94/2566 วันที่ 28 เมย.2566