2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030011-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อมิตา ขาวสุด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMITA KHAWSUD
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวฮางของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวตำบลบ้านเหล่า อำภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร : การพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Value Added Development of Parboiled Germinated Rice (PGR) by Ban Lao Rice Farmer Community Enterprise : Charoensin District, Sakolnakhon Province : Participatory Action Development 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-