2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030042-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล ศีรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPOL SEEREE
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างมูลค่าเพิ่มมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี : การพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Value Added Development of Cashew by Na Chaluai Cashew Farmers Group, Ubon Ratchathani Province : A Participatory Action Development 
รายละเอียด เดิม อรุณี พรมคำบุตร เป็นที่ปรึกษา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เสนอเปลี่ยนแปลงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-