2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030048-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รวินันท์ ลมงาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RAWINAN LOMNGAM
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด ผศ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 121/2567 ลว 2/4/2567 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2567
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2567 สอบไม่ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 260/2566 วันที่ 21 ก.ค. 2566