2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030049-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หิมาลัย ไสยะมานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HIMALAI SAIYAMANON
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งหลังเสริมกระชายดำร่วมกับคอลเลสเตอรอลโหลดไซโคลเด็กซ์ทริน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Improvement sperm quality of cryopreservation boar semen by supplementation Kaempferia parviflora with Cholesterol-load cyclodextrin in semen extender. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2567
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2567
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 259/2566 วันที่ 21 ก.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม