2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 667070015-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปุญชรัสมิ์ ปานนิล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PUNCHARATSM PANNIN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 มิถุนายน 2567 คำสั่งที่ 531/2567 ลว. 29 พ.ค.2567
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มิถุนายน 2567 สอบไม่ผ่าน สัญลักษณ์ U
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 497/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ คำสั่งที่ 497/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566