2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0011
  • 645020087-4 นาย ภูริวัฒน์ ดาษดา
  • 0553
  • 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0010
  • 645280058-1 น.ส. อัญชริดา ไกรวาส
  • 0524
  • 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0009
  • 635210059-0 น.ส. ณัฐฏิญา โคหาจักร
  • 0457
  • 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0008
  • 645450066-6 น.ส. ธรรญรธ พะกะยะ
  • 0294
  • 23 มกราคม 2567
  • 0007
  • 645450064-0 น.ส. ณิชาภา วงษ์ปัญญา
  • 0294
  • 23 มกราคม 2567
  • 0006
  • 635280036-0 น.ส. ธัญรัตน์ จันโทพลัง
  • 0273
  • 22 มกราคม 2567
  • 0005
  • 645450063-2 นาย กรกฎ ผมงาม
  • 0272
  • 22 มกราคม 2567
  • 0004
  • 645210014-3 น.ส. วรัญญา ณ ราชสีมา
  • 0213
  • 17 มกราคม 2567
  • 0003
  • 645280044-2 น.ส. กิติยา ศิริโสดา
  • 0212
  • 17 มกราคม 2567
  • 0002
  • 645740033-6 นาย กำธร ทุมมา
  • 0165
  • 17 มกราคม 2567
  • 0001
  • 635450009-7 นาย ยศวัฒน์ เนธิบุตร
  • 0102
  • 8 มกราคม 2567