2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0003
  • 635210041-9 น.ส. อรรจมาภรณ์ บุญมีประเสริฐ
  • 330
  • 27 มกราคม 2566
  • 0002
  • 635280068-7 น.ส. ศิริพร กองแก้ว
  • 150
  • 10 มกราคม 2566
  • 0001
  • 635280034-4 น.ส. จุฑามาศ อนุสุริยา
  • 44
  • 6 มกราคม 2566