2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0024
  • 625740080-5 น.ส. ธัญญาลักษณ์ โสดวิลัย
  • 2081
  • -
  • 0023
  • 645280024-8 นาง สุภาภรณ์ สุขอารมณ์
  • 1846
  • 12 พฤษภาคม 2566
  • 0022
  • 635420012-6 น.ส. กมลวรรณ ไวยโรจน์
  • 1734
  • 3 พฤษภาคม 2566
  • 0021
  • 645210029-0 น.ส. จิราพร เกษสมุทร
  • 1607
  • 27 เมษายน 2566
  • 0020
  • 635450001-3 นาย วรรณสิทธิ์ สุวรรณ์
  • 1576
  • 27 เมษายน 2566
  • 0019
  • 635040078-2 นาย ภูริณัฐ เหมนิล
  • 1575
  • 27 เมษายน 2566
  • 0018
  • 615090011-2 นาง ทัศนีวรรณ เชื้อเจ็ดตน
  • 1560
  • 26 เมษายน 2566
  • 0017
  • 625090015-5 น.ส. ปรียาภรณ์ ไทยเกิด
  • 1560
  • 26 เมษายน 2566
  • 0016
  • 625740169-9 นาย กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์
  • 1557
  • 26 เมษายน 2566
  • 0015
  • 635280016-6 นาย พิษณุ ใบเข็ม
  • 1566
  • 26 เมษายน 2566
  • 0014
  • 635280010-8 นาย ชาติบัญชา เพชรสุก
  • 1566
  • 26 เมษายน 2566
  • 0013
  • 625740068-5 นาย ณัฐพนธ์ ศิริสวัสดิ์
  • 1294
  • 7 เมษายน 2566
  • 0012
  • 635420014-2 นาย ณรรฐพล สมอุดม
  • 1272
  • 4 เมษายน 2566
  • 0011
  • 625210034-5 นาย ธีรศักดิ์ โภคทรัพย์
  • 0914
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0010
  • 635210077-7 นาย รัฐพล โฮชิน
  • 0914
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0009
  • 635280069-5 น.ส. ธรรณญธร ดลปัดชา
  • 0913
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0008
  • 615740223-8 น.ส. อินษร จำนงนิตย์
  • 0512
  • 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0007
  • 625740244-1 นาย วรพล พรหมดี
  • 0510
  • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0006
  • 625280041-6 นาย ทศภณ วงษาลี
  • 0471
  • 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0005
  • 635280014-0 น.ส. ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์
  • 445
  • 9 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0004
  • 635280023-9 น.ส. กฤษณา มาตรวังแสง
  • 445
  • 9 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0003
  • 635210041-9 น.ส. อรรจมาภรณ์ บุญมีประเสริฐ
  • 330
  • 27 มกราคม 2566
  • 0002
  • 635280068-7 น.ส. ศิริพร กองแก้ว
  • 150
  • 10 มกราคม 2566
  • 0001
  • 635280034-4 น.ส. จุฑามาศ อนุสุริยา
  • 44
  • 6 มกราคม 2566