2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0007
  • 615280031-8 นาย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม
  • 734
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0006
  • 605280033-3 พระ กฤติธี จันทะจักร์
  • 635
  • -
  • 0005
  • 585090020-8 น.ส. วรรณี แก้วรัตน์
  • 529
  • 6 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0004
  • 615280061-9 นาย ภานุพงษ์ ชูรัตน์
  • 528
  • 6 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0003
  • 595030097-0 น.ส. จรรยา สัตตานุสรณ์
  • 125
  • 10 มกราคม 2563
  • 0002
  • 595280036-6 นาย พนม หงษ์ชุมแพ
  • 122
  • 10 มกราคม 2563
  • 0001
  • 605280024-4 นาย ศิริวัฒน์ เจนรังสรรค์
  • 12
  • 3 มกราคม 2563