2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2562 2563 2564 2565
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0024
  • 635280037-8 น.ส. ธิดาพร ลครพล
  • 1556
  • 6 พฤษภาคม 2565
  • 0023
  • 625420005-2 น.ส. เบญจนารา จันนาวัน
  • 1481
  • 2 พฤษภาคม 2565
  • 0022
  • 615210066-2 น.ส. พิชญา ศรีสุขา
  • 1480
  • 2 พฤษภาคม 2565
  • 0021
  • 635280041-7 น.ส. มินตรา เอี่ยมตระการ
  • 1401
  • 27 เมษายน 2565
  • 0020
  • 615420033-6 นาย สุทธิชัย เลิศกุศลธรรม
  • 1290
  • 20 เมษายน 2565
  • 0019
  • 615420029-7 นาง แสงระวี วรรณกุล
  • 1290
  • 20 เมษายน 2565
  • 0018
  • 625210014-1 น.ส. จิราพร จิระชีวี
  • 1289
  • 20 เมษายน 2565
  • 0017
  • 625210041-8 น.ส. ธันยพร เดชกุมาร
  • 1289
  • 20 เมษายน 2565
  • 0016
  • 625430002-2 น.ส. กันติชา สุขช่วย
  • 1174
  • 8 เมษายน 2565
  • 0015
  • 635280035-2 น.ส. ธัญญารัตน์ สระแก้ว
  • 1129
  • 5 เมษายน 2565
  • 0014
  • 625280052-1 จ.อ. อภิศักดิ์ อามาตย์
  • 1129
  • 5 เมษายน 2565
  • 0013
  • 605430008-8 Mr. LEI YAOHAI
  • 996
  • 25 มีนาคม 2565
  • 0012
  • 635280039-4 น.ส. น่านนภา พันธุ์เสือ
  • 915
  • 21 มีนาคม 2565
  • 0011
  • 625020070-9 นาย กฤดิกร วิชชาธรตระกูล
  • 860
  • 17 มีนาคม 2565
  • 0010
  • 625210016-7 น.ส. อริสา ผดุงเวียง
  • 751
  • 10 มีนาคม 2565
  • 0009
  • 625210015-9 น.ส. สุธิดา ตุแก้ว
  • 751
  • 10 มีนาคม 2565
  • 0008
  • 625740238-6 น.ส. ยุภาวดี ศรีสงคราม
  • 680
  • 3 มีนาคม 2565
  • 0007
  • 625280038-5 นาย กฤตนน ภูกองชนะ
  • 661
  • 2 มีนาคม 2565
  • 0006
  • 625280043-2 นาย ธีรภัทร ทะคง
  • 661
  • 2 มีนาคม 2565
  • 0005
  • 615090016-2 น.ส. พัชรียา ป้องเรือ
  • 437
  • 11 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0004
  • 625020071-7 นาย ภาณุวัฒน์ แก้วบ่อ
  • 331
  • 3 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0003
  • 625280054-2 นาย คุณาธิป อินทร์พรม
  • 291
  • 1 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0002
  • 605280088-2 นาย พชร เศรษฐวัชระ
  • 150
  • 19 มกราคม 2565
  • 0001
  • 625280049-0 น.ส. วราภรณ์ บรรเทิงใจ
  • 85
  • 13 มกราคม 2565