2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0036
  • 655110040-0 น.ส. ปัทณิฐา แสนคำ
  • 2219
  • 5 มิถุนายน 2567
  • 0035
  • 655110034-5 น.ส. ธนัญญา คมพยัคฆ์
  • 2219
  • 5 มิถุนายน 2567
  • 0034
  • 655110056-5 น.ส. สุชาดา จำปาน้อย
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0033
  • 655110054-9 นาย สาธิต คงหา
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0032
  • 655110041-8 น.ส. ภัฏญากาญจน์ เมินดี
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0031
  • 655110037-9 นาย นิรุทธ์ แสงครจิตต์
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0030
  • 655110031-1 น.ส. ณัฐพร นิจธรรมสกุล
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0029
  • 655110029-8 นาง ณกมน มีธรรม
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0028
  • 655110025-6 นาย เจษฎากร หีบแก้ว
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0027
  • 655110024-8 น.ส. จินตนา ทองสง่า
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0026
  • 655110019-1 นาย กอบศักดิ์ พิมานแพง
  • 2071
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0025
  • 645740130-8 น.ส. ชนันท์ธิดา ชัยคำ
  • 2070
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0024
  • 645280049-2 นาย ธนวรรต บุญสร้าง
  • 2069
  • 30 พฤษภาคม 2567
  • 0023
  • 655290007-3 Miss WANQI MAO
  • 1786
  • 9 พฤษภาคม 2567
  • 0022
  • 655110022-2 นาย คณิต ทิพย์ฤาตรี
  • 1433
  • 17 เมษายน 2567
  • 0021
  • 625020091-1 น.ส. พรรณศิริ ศิริสมพงษ์
  • 1434
  • 17 เมษายน 2567
  • 0020
  • 635450004-7 น.ส. วราภรณ์ ภูออม
  • 1432
  • 17 เมษายน 2567
  • 0019
  • 635450011-0 น.ส. รัญธิมา คำดี
  • 1432
  • 17 เมษายน 2567
  • 0018
  • 625420011-7 น.ส. วิลาวรรณ ศิริเพชร
  • 981
  • 25 มีนาคม 2567
  • 0017
  • 645450050-1 นาย วรวุฒิ บุญมี
  • 981
  • 13 มีนาคม 2567
  • 0016
  • 645280020-6 นาย ภราดร ไชยศรี
  • 0955
  • 13 มีนาคม 2567
  • 0015
  • 625210033-7 น.ส. ศุภกาญจน์ ศรีพลกรัง
  • 0827
  • 5 มีนาคม 2567
  • 0014
  • 635210008-7 น.ส. นุชจรินทร์ เวชกามา
  • 0691
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0013
  • 635210034-6 น.ส. ช่อผกา อินทร์จงล้าน
  • 0691
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0012
  • 635280073-1 นาย อนุพงศ์ ภัทรบุณย์พงศ์
  • 0678
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0011
  • 645020087-4 นาย ภูริวัฒน์ ดาษดา
  • 0553
  • 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0010
  • 645280058-1 น.ส. อัญชริดา ไกรวาส
  • 0524
  • 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0009
  • 635210059-0 น.ส. ณัฐฏิญา โคหาจักร
  • 0457
  • 6 กุมภาพันธ์ 2567
  • 0008
  • 645450066-6 น.ส. ธรรญรธ พะกะยะ
  • 0294
  • 23 มกราคม 2567
  • 0007
  • 645450064-0 น.ส. ณิชาภา วงษ์ปัญญา
  • 0294
  • 23 มกราคม 2567
  • 0006
  • 635280036-0 น.ส. ธัญรัตน์ จันโทพลัง
  • 0273
  • 22 มกราคม 2567
  • 0005
  • 645450063-2 นาย กรกฎ ผมงาม
  • 0272
  • 22 มกราคม 2567
  • 0004
  • 645210014-3 น.ส. วรัญญา ณ ราชสีมา
  • 0213
  • 17 มกราคม 2567
  • 0003
  • 645280044-2 น.ส. กิติยา ศิริโสดา
  • 0212
  • 17 มกราคม 2567
  • 0002
  • 645740033-6 นาย กำธร ทุมมา
  • 0165
  • 17 มกราคม 2567
  • 0001
  • 635450009-7 นาย ยศวัฒน์ เนธิบุตร
  • 0102
  • 8 มกราคม 2567