2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0045
  • 585280024-2 นาย เทิดทูน ศรีเชียงสา
  • 2574
  • 10 กรกฎาคม 2563
  • 0044
  • 585280086-0 นาย นิติวัฒน์ ศรีพลเรือน
  • 2454
  • 3 กรกฎาคม 2563
  • 0043
  • 585280091-7 น.ส. พลิสา พรกุณา
  • 2454
  • 3 กรกฎาคม 2563
  • 0042
  • 585280090-9 น.ส. พฤกษา พุฒิศรีเมธี
  • 2454
  • 3 กรกฎาคม 2563
  • 0041
  • 585210036-7 น.ส. กุลธิดา บงแก้ว
  • 2453
  • 3 กรกฎาคม 2563
  • 0040
  • 615020096-0 นาย ไชยรัตน์ นวลสำเนียง
  • 2452
  • 3 กรกฎาคม 2563
  • 0039
  • 615280003-3 Miss JUNDAN WANG
  • 2278
  • 22 มิถุนายน 2563
  • 0038
  • 585280064-0 น.ส. ชงโค ดรลาดพันธุ์
  • 2278
  • 22 มิถุนายน 2563
  • 0037
  • 585280033-1 พ.ท. พีรพงศ์ อินทร์เนียม
  • 2278
  • 22 มิถุนายน 2563
  • 0036
  • 615020098-6 นาย รัฐวิช นุริตานนท์
  • 2277
  • 22 มิถุนายน 2563
  • 0035
  • 615020070-8 นาย อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ
  • 2164
  • 15 มิถุนายน 2563
  • 0034
  • 615020099-4 น.ส. ศศิพิมพ์ ประสาทศรี
  • 2164
  • 15 มิถุนายน 2563
  • 0033
  • 605090013-7 น.ส. รัตติพร เชวงประเสริฐ
  • 2103
  • 11 มิถุนายน 2563
  • 0032
  • 605020038-3 น.ส. วิไลวรรณ ขันแก้ว
  • 2102
  • 11 มิถุนายน 2563
  • 0031
  • 605020081-2 นาย อภิชาติ มีพรหม
  • 2102
  • 11 มิถุนายน 2563
  • 0030
  • 595030029-7 นาย เรวัตร เหล่าฤทธิ์
  • 1925
  • 2 มิถุนายน 2563
  • 0029
  • 605280017-1 นาย อนุพล เพชรลาเวียง
  • 1725
  • 20 พฤษภาคม 2563
  • 0028
  • 595030107-6 น.ส. ผกาภรณ์ พวงมาลัย
  • 1726
  • 20 พฤษภาคม 2563
  • 0027
  • 595030106-8 น.ส. วิลาวรรณ ดรวิชา
  • 1726
  • 20 พฤษภาคม 2563
  • 0026
  • 585740220-1 น.ส. สุชานันท์ นาคำมิน
  • 1689
  • 15 พฤษภาคม 2563
  • 0025
  • 605020037-5 น.ส. นภัสวรรณ ค้ำชู
  • 1568
  • 7 พฤษภาคม 2563
  • 0024
  • 595050197-4 น.ส. นันทวันท์ แช่มขุนทด
  • 1525
  • 5 พฤษภาคม 2563
  • 0023
  • 595050198-2 นาย วสันต์ ชัยโสม
  • 1525
  • 5 พฤษภาคม 2563
  • 0022
  • 585280057-7 น.ส. ปราศิยฉัตร บุญจวง
  • 1520
  • 1 พฤษภาคม 2563
  • 0021
  • 585050096-9 นาง นภัสรพี โยธี
  • 1336
  • 17 เมษายน 2563
  • 0020
  • 585050090-1 น.ส. จิราภรณ์ หวานแท้
  • 1336
  • 17 เมษายน 2563
  • 0019
  • 595020061-7 น.ส. รุจิรา จันทร์ศรีหา
  • 1298
  • 14 เมษายน 2563
  • 0018
  • 595280028-5 นาย ชวลิต พรรคทิง
  • 1271
  • 10 เมษายน 2563
  • 0017
  • 605320005-7 น.ส. จีรณัทย์ ชอบขาย
  • 1270
  • 10 เมษายน 2563
  • 0016
  • 585280099-1 นาย สมภพ วรวิวัฒนวงศ์
  • 1079
  • 25 มีนาคม 2563
  • 0015
  • 605280032-5 น.ส. หนึ่งฤทัย ขนานแข็ง
  • 1079
  • 25 มีนาคม 2563
  • 0014
  • 605040094-1 นาย ภาคภูมิ ยิ่งชนะ
  • 1061
  • 20 มีนาคม 2563
  • 0013
  • 605040093-3 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สายลุน
  • 1061
  • 20 มีนาคม 2563
  • 0012
  • 605020044-8 นาย เทวราช ทิพอุตร์
  • 947
  • 13 มีนาคม 2563
  • 0011
  • 585030064-4 นาย พิชญะ พักตรหาญ
  • 784
  • 4 มีนาคม 2563
  • 0010
  • 615280018-0 น.ส. สุรวี คำมีแก่น
  • 783
  • 4 มีนาคม 2563
  • 0009
  • 585030032-7 นาย นิธิโรจน์ อรหันต์กุลบดี
  • 756
  • 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0008
  • 595020063-3 Mr. DANG NGOC CHUONG
  • 755
  • 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0007
  • 615280031-8 นาย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม
  • 761
  • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0006
  • 605280033-3 นาย กฤติธี จันทะจักร์
  • 635
  • -
  • 0005
  • 585090020-8 น.ส. วรรณี แก้วรัตน์
  • 529
  • 6 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0004
  • 615280061-9 นาย ภานุพงษ์ ชูรัตน์
  • 528
  • 6 กุมภาพันธ์ 2563
  • 0003
  • 595030097-0 น.ส. จรรยา สัตตานุสรณ์
  • 125
  • 10 มกราคม 2563
  • 0002
  • 595280036-6 นาย พนม หงษ์ชุมแพ
  • 122
  • 10 มกราคม 2563
  • 0001
  • 605280024-4 นาย ศิริวัฒน์ เจนรังสรรค์
  • 12
  • 3 มกราคม 2563