2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0105
  • 645210057-5 นาย วิศรุต บุ่งอุทุม
  • 4018
  • 25 กันยายน 2566
  • 0104
  • 645740125-1 นาย อธิพันธ์ ศิริพรรณ
  • 3989
  • 20 กันยายน 2566
  • 0103
  • 645740105-7 น.ส. รัตติพร ศรีสวัสดิ์นุกุล
  • 3989
  • 20 กันยายน 2566
  • 0102
  • 645740002-7 Mr. MOCHAMMAD ABDUL MACHFUD
  • 3989
  • 20 กันยายน 2566
  • 0101
  • 655740024-8 Mr. Yong Liu
  • 3916
  • 14 กันยายน 2566
  • 0100
  • 645740044-1 นาย ฉัตริน บุญบรรจง
  • 3916
  • 14 กันยายน 2566
  • 0099
  • 645740067-9 น.ส. นรินทร์ธารา ไชยรัตน์
  • 3916
  • 14 กันยายน 2566
  • 0098
  • 645210018-5 นาย ธนพิชญ์ ปุญเมธา
  • 3861
  • 13 กันยายน 2566
  • 0097
  • 645210044-4 น.ส. วิจิตรา อุ่นแก้ว
  • 3798
  • 11 กันยายน 2566
  • 0096
  • 645740230-4 น.ส. จุฑาวดี ขาวขำ
  • 3706
  • 11 กันยายน 2566
  • 0095
  • 645280060-7 น.ส. กนกพร ผุยชา
  • 3721
  • 6 กันยายน 2566
  • 0094
  • 655740014-1 Ms. Shanli Zhang
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0093
  • 645740173-0 น.ส. ธันยพร บุตรธนู
  • 3705
  • 5 กันยายน 2566
  • 0092
  • 645740070-0 น.ส. นฤชล เลิศอุดมโชค
  • 3705
  • 5 กันยายน 2566
  • 0091
  • 645210036-3 น.ส. ญาณิศา ถุงทองไพศาล
  • 3691
  • 5 กันยายน 2566
  • 0090
  • 645210019-3 น.ส. ปาณิสรา จันทะไพร
  • 3691
  • 5 กันยายน 2566
  • 0089
  • 645210040-2 น.ส. ปรีดาพร บาตรโพธิ์
  • 3691
  • 5 กันยายน 2566
  • 0088
  • 645210022-4 น.ส. อัญธิณี พวงสูงเนิน
  • 3691
  • 5 กันยายน 2566
  • 0087
  • 645280059-9 นาย ศุภกิตติ์ พุฒลา
  • 3626
  • 29 สิงหาคม 2566
  • 0086
  • 645210028-2 นาย วีระยุทธ แกแง้ว
  • 3625
  • 29 สิงหาคม 2566
  • 0085
  • 625020072-5 น.ส. วชิรกาญจน์ เสือบัว
  • 3547
  • 24 สิงหาคม 2566
  • 0084
  • 645740077-6 น.ส. บุญญาภรณ์ มีแก้ว
  • 3535
  • 24 สิงหาคม 2566
  • 0083
  • 645740013-2 น.ส. มานา กิจพฤกษ์
  • 3535
  • 24 สิงหาคม 2566
  • 0082
  • 635280045-9 นาย อลงกรณ์ นันทะแสง
  • 3467
  • 23 สิงหาคม 2566
  • 0081
  • 645280017-5 น.ส. ปรภาส์ คงเกษมภิบาล
  • 3467
  • 23 สิงหาคม 2566
  • 0080
  • 635210040-1 น.ส. เยาวลักษณ์ มาหลิน
  • 3336
  • 9 สิงหาคม 2566
  • 0079
  • 635280042-5 นาย สุขุม กุลชาติ
  • 3335
  • -
  • 0078
  • 635280070-7 น.ส. โชติกา บรรจงปรุ
  • 3335
  • 9 สิงหาคม 2566
  • 0077
  • 645280016-7 นาย ณรงวิทย์ ชดช้อย
  • 3335
  • 9 สิงหาคม 2566
  • 0076
  • 645740178-0 น.ส. บุษราคัม เหรียญทอง
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0075
  • 625740218-2 น.ส. ปาณิสรา โอนแก้ว
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0074
  • 645740174-8 นาง ธิดานุช รัตนมณีรัศมี
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0073
  • 645740145-5 นาย กรกฎ รัตนมณีรัศมี
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0072
  • 645740154-4 น.ส. ชัชฎา วัฒนากุลปัญญา
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0071
  • 645740214-2 น.ส. สุฑาทิพย์ วงษาจันทร์
  • 3292
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0070
  • 635450007-1 น.ส. ณัฐพร นามหนองปรือ
  • 3291
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0069
  • 635420019-2 น.ส. สุธิดา สัจจานุภาพ
  • 3291
  • 7 สิงหาคม 2566
  • 0068
  • 635280062-9 นาย นิคม วงศ์เชียงยืน
  • 3184
  • 26 กรกฎาคม 2566
  • 0067
  • 655740010-9 Ms. Ke Xu
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0066
  • 635740240-0 น.ส. ทิพย์สุดา สำเริง
  • 3207
  • 25 กรกฎาคม 2566
  • 0065
  • 655740175-7 Mr. MIAO YU
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0064
  • 655740003-6 Ms. Buzhi Zhang
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0063
  • 655740013-3 Mr. Mai Yao
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0062
  • 655740001-0 Mr. Bo Wan
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0061
  • 655740022-2 Ms. Yitian Chen
  • 3183
  • 11 กันยายน 2566
  • 0060
  • 655740009-4 Mr. Hong Jiang
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0059
  • 655740017-5 Ms. Weichen Li
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0058
  • 655740015-9 Mr. Songling Liu
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0057
  • 655740008-6 Ms. Guohua Wang
  • 3182
  • -
  • 0056
  • 655740004-4 Mr. Chang Liu
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0055
  • 655740007-8 Mr. Fangmiao Sun
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0054
  • 655740176-5 Miss XINXIN SI
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0053
  • 655740016-7 Mr. Tianxiao Ma
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0052
  • 655740018-3 Mr. Wu He
  • 3182
  • 11 กันยายน 2566
  • 0051
  • 645210053-3 Mr. RIAN KA PRAJA
  • 3181
  • 25 กรกฎาคม 2566
  • 0050
  • 645210023-2 นาย พงศ์พีระ ฝ่ายพลแสน
  • 3181
  • 25 กรกฎาคม 2566
  • 0049
  • 645210043-6 น.ส. วธูสิริ โททุโย
  • 3181
  • 25 กรกฎาคม 2566
  • 0048
  • 645280034-5 น.ส. ปรมาภรณ์ แสงแก่นสาร
  • 3208
  • 25 กรกฎาคม 2566
  • 0047
  • 645040086-4 น.ส. สุพัจณี ชาดง
  • 2929
  • 7 กรกฎาคม 2566
  • 0046
  • 645210035-5 น.ส. กรีรกานต์ วรวงค์
  • 2837
  • 3 กรกฎาคม 2566
  • 0045
  • 645210037-1 น.ส. ทิวาพร ภูพันนา
  • 2837
  • 3 กรกฎาคม 2566
  • 0044
  • 645040085-6 นาย จักรพงศ์ ด่างตั้งทอง
  • 2697
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0043
  • 635040079-0 น.ส. ยุวดี ประภาวสิทธิ์
  • 2697
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0042
  • 645740187-9 นาย ภีรพล มูลพรม
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0041
  • 645740226-5 น.ส. อินธิรา วังตะเคน
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0040
  • 645740136-6 น.ส. แคทรียา พุฒซ้อน
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0039
  • 645740138-2 น.ส. นลินี ยังสีนาถ
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0037
  • 645040021-2 นาย ณัฐชนนท์ ชุมแวงวาปี
  • 2697
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0036
  • 635020067-9 นาย ณัฏฐ์สิทธิ์ แก้วสังหาร
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0035
  • 645740142-1 น.ส. ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0034
  • 635740177-1 นาย ปฏิวัติ ผาพิมพ์
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0033
  • 645740003-5 Mr. MUHAMAD LUKMAN ARDIANSYAH
  • 2696
  • 26 มิถุนายน 2566
  • 0032
  • 645740056-4 น.ส. ณัชชา วัฒนามนตรี
  • 2081
  • 8 มิถุนายน 2566
  • 0031
  • 645740079-2 น.ส. ประภาวดี ประยูรสิทธิ
  • 2081
  • 8 มิถุนายน 2566
  • 0030
  • 645740069-5 น.ส. นริศรา ต่อเติมตระกูล
  • 2081
  • 8 มิถุนายน 2566
  • 0029
  • 645740004-3 Ms. MARINETH SOKHAK
  • 2081
  • 8 มิถุนายน 2566
  • 0028
  • 645740137-4 น.ส. ชนัญชิดา อภิโชคหิรัญ
  • 2081
  • 8 มิถุนายน 2566
  • 0027
  • 645740139-0 น.ส. เยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า
  • 2239
  • 2 มิถุนายน 2566
  • 0026
  • 635280065-3 นาย ภานุเดช ประเสริฐศรี
  • 2238
  • 2 มิถุนายน 2566
  • 0025
  • 635280038-6 นาย ธีรวรรธน์ ศิริบุญ
  • 2238
  • 2 มิถุนายน 2566
  • 0024
  • 625740080-5 น.ส. ธัญญาลักษณ์ โสดวิลัย
  • 2081
  • -
  • 0023
  • 645280024-8 นาง สุภาภรณ์ สุขอารมณ์
  • 1846
  • 12 พฤษภาคม 2566
  • 0022
  • 635420012-6 น.ส. กมลวรรณ ไวยโรจน์
  • 1734
  • 3 พฤษภาคม 2566
  • 0021
  • 645210029-0 น.ส. จิราพร เกษสมุทร
  • 1607
  • 27 เมษายน 2566
  • 0020
  • 635450001-3 นาย วรรณสิทธิ์ สุวรรณ์
  • 1576
  • 27 เมษายน 2566
  • 0019
  • 635040078-2 นาย ภูริณัฐ เหมนิล
  • 1575
  • 27 เมษายน 2566
  • 0018
  • 615090011-2 นาง ทัศนีวรรณ เชื้อเจ็ดตน
  • 1560
  • 26 เมษายน 2566
  • 0017
  • 625090015-5 น.ส. ปรียาภรณ์ ไทยเกิด
  • 1560
  • 26 เมษายน 2566
  • 0016
  • 625740169-9 นาย กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์
  • 1557
  • 26 เมษายน 2566
  • 0015
  • 635280016-6 นาย พิษณุ ใบเข็ม
  • 1566
  • 26 เมษายน 2566
  • 0014
  • 635280010-8 นาย ชาติบัญชา เพชรสุก
  • 1566
  • 26 เมษายน 2566
  • 0013
  • 625740068-5 นาย ณัฐพนธ์ ศิริสวัสดิ์
  • 1294
  • 7 เมษายน 2566
  • 0012
  • 635420014-2 นาย ณรรฐพล สมอุดม
  • 1272
  • 4 เมษายน 2566
  • 0011
  • 625210034-5 นาย ธีรศักดิ์ โภคทรัพย์
  • 0914
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0010
  • 635210077-7 นาย รัฐพล โฮชิน
  • 0914
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0009
  • 635280069-5 น.ส. ธรรณญธร ดลปัดชา
  • 0913
  • 14 มีนาคม 2566
  • 0008
  • 615740223-8 น.ส. อินษร จำนงนิตย์
  • 0512
  • 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0007
  • 625740244-1 นาย วรพล พรหมดี
  • 0510
  • 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0006
  • 625280041-6 นาย ทศภณ วงษาลี
  • 0471
  • 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0005
  • 635280014-0 น.ส. ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์
  • 445
  • 9 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0004
  • 635280023-9 น.ส. กฤษณา มาตรวังแสง
  • 445
  • 9 กุมภาพันธ์ 2566
  • 0003
  • 635210041-9 น.ส. อรรจมาภรณ์ บุญมีประเสริฐ
  • 330
  • 27 มกราคม 2566
  • 0002
  • 635280068-7 น.ส. ศิริพร กองแก้ว
  • 150
  • 10 มกราคม 2566
  • 0001
  • 635280034-4 น.ส. จุฑามาศ อนุสุริยา
  • 44
  • 6 มกราคม 2566