2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2561 2562 2563 2564
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0087
  • 625420001-0 จ.ส.ต. นที นิลเกตุ
  • 3917
  • 22 กันยายน 2564
  • 0086
  • 625420012-5 น.ส. พวงผกา คำมุกชิก
  • 3917
  • 22 กันยายน 2564
  • 0085
  • 625420006-0 น.ส. ปรัชญานี ใจบุญ
  • 3917
  • 22 กันยายน 2564
  • 0084
  • 625280001-8 นาย เดชมนตรี เบ้าหินลาด
  • 3916
  • 22 กันยายน 2564
  • 0083
  • 625740028-7 นาย ชนาธิป บุญวิทย์
  • 3879
  • 20 กันยายน 2564
  • 0082
  • 625740273-4 น.ส. กาญจนวรรณ พรหมมา
  • 3879
  • 20 กันยายน 2564
  • 0081
  • 625740019-8 น.ส. สโรชา เดชฤทธิ์
  • 3879
  • 20 กันยายน 2564
  • 0080
  • 595030034-4 น.ส. พัชราภรณ์ ศรเสนา
  • 3871
  • 17 กันยายน 2564
  • 0079
  • 605020041-4 น.ส. วรัญญา วรรณสุทธิ์
  • 3870
  • 17 กันยายน 2564
  • 0078
  • 605320025-1 น.ส. ประทุมมา พจนสิทธิ์
  • 3844
  • 16 กันยายน 2564
  • 0077
  • 615740126-6 ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ ดูเรืองรัมย์
  • 3711
  • 8 กันยายน 2564
  • 0076
  • 615740135-5 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิชา
  • 3711
  • 8 กันยายน 2564
  • 0075
  • 625740127-5 น.ส. วรนุช ทองนาม
  • 3711
  • 8 กันยายน 2564
  • 0074
  • 625740008-3 Mr. SOTHAVANN SA
  • 3711
  • 8 กันยายน 2564
  • 0073
  • 625740083-9 น.ส. นิชาภา วงศ์สำแดง
  • 3711
  • 8 กันยายน 2564
  • 0072
  • 625740177-0 น.ส. จารุวรรณ มินดาทอง
  • 3396
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0071
  • 625740242-5 น.ส. รุ้งทิพย์ ดอกสันเทียะ
  • 3396
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0070
  • 625280044-0 น.ส. นภาลัย ดอนวิจิตร
  • 3395
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0069
  • 615280025-3 นาย พจนารถ ห่วงสกุล
  • 3395
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0068
  • 615020060-1 น.ส. จิราพร เจริญสุข
  • 3394
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0067
  • 605320014-6 น.ส. ยุพรัช เหลือคณาศุภร
  • 3387
  • 18 สิงหาคม 2564
  • 0066
  • 625210069-6 Mr. REZA AHMAD NURFAUZAN
  • 3279
  • 9 สิงหาคม 2564
  • 0065
  • 625210020-6 น.ส. อุรัสยา กุหลาบแก้ว
  • 3279
  • 9 สิงหาคม 2564
  • 0064
  • 625740134-8 นาย วาทิน พายุพล
  • 3202
  • 3 สิงหาคม 2564
  • 0063
  • 625210054-9 น.ส. วรพิชชา โสรถาวร
  • 3201
  • 3 สิงหาคม 2564
  • 0062
  • 625210053-1 นาย ปราณต์ พัฒนจักร
  • 3201
  • 3 สิงหาคม 2564
  • 0061
  • 625740015-6 น.ส. นิตยา คลังเพชร
  • 3115
  • 27 กรกฎาคม 2564
  • 0060
  • 625740038-4 นาย ก้องเกียรติ ประดิษฐ์วงศ์
  • 3115
  • 27 กรกฎาคม 2564
  • 0059
  • 625740001-7 Mr. ENGSRUN MENG
  • 3115
  • 27 กรกฎาคม 2564
  • 0058
  • 605320004-9 น.ส. จิตรี ศรีบุดดี
  • 3079
  • 22 กรกฎาคม 2564
  • 0057
  • 625740021-1 น.ส. สิริฉาย ไชยรส
  • 3056
  • 22 กรกฎาคม 2564
  • 0056
  • 625740013-0 น.ส. ธนิษฐา ชินชัย
  • 3056
  • 22 กรกฎาคม 2564
  • 0055
  • 625740014-8 น.ส. นภัสโพยม วรฉัตร
  • 3056
  • 22 กรกฎาคม 2564
  • 0054
  • 625740175-4 นาย จตุรงค์ สันพลี
  • 3056
  • 22 กรกฎาคม 2564
  • 0053
  • 625740222-1 นาย ปิยะณัฐ ทะคง
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0052
  • 625740233-6 นาย ภูเบศร์ สังพาลี
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0051
  • 625740228-9 นาย พิชชากร มหาชัย
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0050
  • 625740237-8 น.ส. ยุพา แสงสุรินทร์
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0049
  • 625740258-0 นาย สิทธิพันธุ์ ใยพันธ์
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0048
  • 605740045-5 นาย ธนุพล สังฆรัตน์
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0047
  • 625740009-1 น.ส. กมลทิพย์ เดชกวินเลิศ
  • 2955
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0046
  • 615210013-2 น.ส. ดุษฎี สูตรสุข
  • 2954
  • 19 กรกฎาคม 2564
  • 0045
  • 615740030-9 นาย คุณากร อินทะรังษี
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0044
  • 615740184-2 นาย รณฤทธิ์ มุกดาม่วง
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0043
  • 615740040-6 นาย กฤตนัย จันทร์ชมภู
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0042
  • 625740205-1 น.ส. ปภัสรา นามบุญมา
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0041
  • 625740201-9 นาง นันธิกานต์มณี แสนประเสริฐ
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0040
  • 625740203-5 น.ส. บุปผา มนทนม
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0039
  • 625740128-3 น.ส. วรวรรณ ศรีประเสริฐ
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0038
  • 625740223-9 นาย เปรมฤทธิ์ เบญจมาศ
  • 2658
  • 6 กรกฎาคม 2564
  • 0037
  • 605280036-7 น.ส. จันทิมา ล่ามแขก
  • 2509
  • 1 กรกฎาคม 2564
  • 0036
  • 595430009-5 นาย วรวุฒิ เม่ามีศรี
  • 2457
  • 30 มิถุนายน 2564
  • 0035
  • 605740250-4 น.ส. สกุลลักษณ์ เอ็นดู
  • 2330
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0034
  • 615740079-9 น.ส. เลิศธิดา บุรัตน์
  • 2330
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0033
  • 615740057-9 น.ส. ธนาภรณ์ แสนคำ
  • 2330
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0032
  • 615740081-2 น.ส. วนพร คงเมือง
  • 2330
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0031
  • 615740062-6 น.ส. นันทิกานต์ ธิหลวง
  • 2330
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0030
  • 625280023-8 น.ส. นันทิยา ศรีมามาศ
  • 2329
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0029
  • 625280027-0 นาย อรรถพล ทิพย์ดารา
  • 2329
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0028
  • 615280020-3 นาย ปิยะศิริ อินทะประสงค์
  • 2329
  • 23 มิถุนายน 2564
  • 0027
  • 625280022-0 นาย นนทวิทย์ ลอยวิรัตน์
  • 1884
  • 27 พฤษภาคม 2564
  • 0026
  • 615740177-9 นาย ภัทรวิทย์ ราชำ
  • 1883
  • 27 พฤษภาคม 2564
  • 0025
  • 605320013-8 น.ส. มัณฑนา วงศ์วรรณ
  • 1663
  • 17 พฤษภาคม 2564
  • 0024
  • 615280028-7 นาย ศราวุธ อุ่นเรือน
  • 14 พฤษภาคม 2564
  • 0023
  • 595020064-1 น.ส. มณฑิรา ทิพย์โชติ
  • 1564
  • 13 พฤษภาคม 2564
  • 0022
  • 625280026-2 น.ส. วนัสญพร โทเวียง
  • 1486
  • 5 พฤษภาคม 2564
  • 0021
  • 625280018-1 นาย กิตกานต์ ชมภูเพ็ชร
  • 1486
  • 5 พฤษภาคม 2564
  • 0020
  • 595280057-0 น.ส. สุธาสินี ศรีภา
  • 1362
  • 27 เมษายน 2564
  • 0019
  • 625280017-3 น.ส. กนกวรรณ อุ้ยวงค์
  • 1222
  • 19 เมษายน 2564
  • 0018
  • 615280097-2 น.ส. วิชญ์กานต์ ผลานิสงค์
  • 1222
  • 19 เมษายน 2564
  • 0017
  • 625280006-8 น.ส. ภัชราภรณ์ จันทร์สว่าง
  • 1222
  • 19 เมษายน 2564
  • 0016
  • 595280052-1 ร.ต.อ. นัฐพงษ์ นาอุดม
  • 1222
  • 19 เมษายน 2564
  • 0015
  • 615740036-7 นาย ศุภกฤต เตชโสทร
  • 853
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0014
  • 605040110-9 นาย ธวัชชัย สุวรรณเวียง
  • 852
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0013
  • 595430003-7 นาย เธียรชัย บูรณโกศล
  • 851
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0012
  • 615420010-8 ด.ต. ประจักษ์ ทักษิณ
  • 756
  • 10 มีนาคม 2564
  • 0011
  • 585210100-4 นาย จักรพันธ์ วงษาเทพ
  • 693
  • 3 มีนาคม 2564
  • 0010
  • 615210049-1 น.ส. จุฬาลักษณ์ บุตรดา
  • 439
  • 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0009
  • 615210052-2 นาย ธนิต ศรีวงษ์
  • 439
  • 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0008
  • 615740173-7 นาย ภควัน ไลเมือง
  • 361
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0007
  • 615740186-8 น.ส. รัชฎาภา ชาน้อย
  • 361
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0006
  • 605320016-2 น.ส. วิชชุณี วงศ์ธนสารสิน
  • 360
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0005
  • 625280007-6 นาย มนัญชัย รัตนบุรานนท์
  • 334
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0004
  • 615280022-9 น.ส. จิรฉัตร เจริญบุญ
  • 334
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0003
  • 615740108-8 น.ส. กรองแก้ว บุญจวง
  • 306
  • 29 มกราคม 2564
  • 0002
  • 625280020-4 นาย ชัยรัตน์ วิชชาพิณ
  • 161
  • 15 มกราคม 2564
  • 0001
  • 615280015-6 นาง วราภรณ์ ธรรมาภิสมัย
  • 161
  • 15 มกราคม 2564