2012 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2562 2563 2564 2565
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0081
  • 635740243-4 Miss YADANAR HTUN
  • 3267
  • 10 สิงหาคม 2565
  • 0080
  • 635740084-8 น.ส. นัจนันท์ สุนันทะ
  • 3107
  • 2 สิงหาคม 2565
  • 0079
  • 635740217-5 น.ส. สุภาภรณ์ นิลกลาง
  • 3107
  • 2 สิงหาคม 2565
  • 0078
  • 635740219-1 น.ส. อจิรวดี พงศ์รักข์สกุล
  • 3026
  • 26 กรกฎาคม 2565
  • 0077
  • 635100020-0 Miss WENFENG TIAN
  • 2980
  • 21 กรกฎาคม 2565
  • 0076
  • 635280026-3 น.ส. ธิดารัตน์ ข่าทิพย์พาที
  • 2918
  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 0075
  • 635740224-8 น.ส. อัจฉรา ถวิลไพร
  • 2917
  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 0074
  • 635740257-3 นาย ภัคธร แสงฮาด
  • 2917
  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 0073
  • 635740014-9 น.ส. ณัฐจิรา มะลิต้น
  • 2917
  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 0072
  • 635280024-7 นาย จักรพงศ์ ศิริโส
  • 2861
  • 11 กรกฎาคม 2565
  • 0071
  • 635740121-8 น.ส. ศุภาพิชญ์ แสนราษฎร์
  • 2860
  • 11 กรกฎาคม 2565
  • 0070
  • 625280013-1 น.ส. ณัฐนันท์ แสนบุตร
  • 2800
  • 7 กรกฎาคม 2565
  • 0069
  • 635280002-7 น.ส. ณัฏฐณิชา ไชยพิศ
  • 2800
  • 7 กรกฎาคม 2565
  • 0068
  • 635740112-9 น.ส. วริศรา บุดดีเหมือน
  • 2799
  • 7 กรกฎาคม 2565
  • 0067
  • 635740159-3 น.ส. ณัฐธิดา เตือนจันทึก
  • 2799
  • 7 กรกฎาคม 2565
  • 0066
  • 635100018-7 Miss SACHI Agarito
  • 2798
  • 7 กรกฎาคม 2565
  • 0065
  • 635740277-2 น.ส. พีระนันทน์ วงศ์รัตน์
  • 5657
  • 30 มิถุนายน 2565
  • 0064
  • 635740099-5 น.ส. พิมพ์สุดา พานสายตา
  • 5657
  • 30 มิถุนายน 2565
  • 0063
  • 615740148-6 ร.ต.ท. นราธิวัฒน์ ชูวังวัด
  • 2618
  • 29 มิถุนายน 2565
  • 0062
  • 635210013-4 นาย ทนงศักดิ์ เศษอ่อน
  • 2617
  • 29 มิถุนายน 2565
  • 0061
  • 635040080-5 นาย วงศ์สถิตย์ เกวียนทอง
  • 2616
  • 29 มิถุนายน 2565
  • 0060
  • 635280032-8 น.ส. กชามาส กงสะเด็น
  • 2615
  • 29 มิถุนายน 2565
  • 0059
  • 635280013-2 น.ส. ปราณปริยา ชาตะวราหะ
  • 2422
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0058
  • 635210048-5 นาย พลเดช บุตรยศ
  • 42421
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0057
  • 625740185-1 นาย ณภัทร แน่นอุดร
  • 2420
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0056
  • 635740030-1 น.ส. วราภรณ์ แย้มกลิ่น
  • 2420
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0055
  • 625740104-7 น.ส. พรสวรรค์ ทองพลับ
  • 2420
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0054
  • 635740005-0 น.ส. ศุภัสสรา วงศ์ตระกูลพิพัฒ
  • 2420
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0053
  • 625020043-2 นาย ธีร์ดนัย ศรีส่อง
  • 2419
  • 21 มิถุนายน 2565
  • 0052
  • 635740200-2 นาย วชิรวิทย์ นาแฉล้ม
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0051
  • 635740262-0 น.ส. ปรัชญา คงโนนกอก
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0050
  • 625740026-1 น.ส. กรทิพย์ โชติชุ่ม
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0049
  • 635740146-2 น.ส. เกวริน หงษ์ศาลา
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0048
  • 635740160-8 นาย ณัฐพล โมกขรัตน์
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0047
  • 635740175-5 น.ส. บาจรีย์ เจริญสุข
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0046
  • 625740056-2 น.ส. ชนากาญจน์ ปรัชญากร
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0045
  • 635740241-8 Mr. Putthyseth Chhun
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0044
  • 635740233-7 น.ส. ทิพย์วรรณ ศิลป์ทองทิพย์
  • 2034
  • 16 มิถุนายน 2565
  • 0043
  • 635280018-2 นาย วรเทพ สิริเฉลิมสุข
  • 2091
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0042
  • 635740238-7 นาย อัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0041
  • 635740114-5 ว่าที่ ร.ต. วัชระ อนันทวรรณ
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0040
  • 635740234-5 น.ส. นฤมล ศักดิ์เสรีกุล
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0039
  • 635740029-6 น.ส. วรรษิกา คณาวิวัฒน์
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0038
  • 635740148-8 นาย คมสันติ์ สุวรรณเสริฐ
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0037
  • 635740215-9 น.ส. สุนิษา ป้องภักดี
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0036
  • 635740164-0 น.ส. ธนันพัชร์ รัตนวิไลวรรณ
  • 2090
  • 9 มิถุนายน 2565
  • 0035
  • 635040014-8 น.ส. สุอังธณา ประทุมรุ่ง
  • 1914
  • 30 พฤษภาคม 2565
  • 0034
  • 635280043-3 น.ส. สุภาภรณ์ สีสุพรรณ์
  • 1806
  • 24 พฤษภาคม 2565
  • 0033
  • 635100019-5 Mr. SAW TAR LU LU
  • 1805
  • 24 พฤษภาคม 2565
  • 0032
  • 635040076-6 นาย ธนพล ผลสว่าง
  • 1756
  • 20 พฤษภาคม 2565
  • 0031
  • 635040013-0 ว่าที่ ร.ต.หญิง ประไพพรรณ อึ้งประสูตร
  • 1756
  • 20 พฤษภาคม 2565
  • 0030
  • 635040087-1 น.ส. อริสา ธรรมมะ
  • 1756
  • 20 พฤษภาคม 2565
  • 0029
  • 615280012-2 นาย อุเทน บัวแสง
  • 1755
  • 20 พฤษภาคม 2565
  • 0028
  • 625280036-9 น.ส. กมลลญา โพธิ์เรือน
  • 1755
  • 20 พฤษภาคม 2565
  • 0027
  • 625740194-0 นาย ธนวรรธน์ เจริญบัณฑิตโชติ
  • 1749
  • 19 พฤษภาคม 2565
  • 0026
  • 635040081-3 น.ส. วณิชภากร คุ้มไทย
  • 1748
  • 19 พฤษภาคม 2565
  • 0025
  • 615280029-5 น.ส. สุวพิชญ์ โทรักษา
  • 1747
  • 19 พฤษภาคม 2565
  • 0024
  • 635280037-8 น.ส. ธิดาพร ลครพล
  • 1556
  • 6 พฤษภาคม 2565
  • 0023
  • 625420005-2 น.ส. เบญจนารา จันนาวัน
  • 1481
  • 2 พฤษภาคม 2565
  • 0022
  • 615210066-2 น.ส. พิชญา ศรีสุขา
  • 1480
  • 2 พฤษภาคม 2565
  • 0021
  • 635280041-7 น.ส. มินตรา เอี่ยมตระการ
  • 1401
  • 27 เมษายน 2565
  • 0020
  • 615420033-6 นาย สุทธิชัย เลิศกุศลธรรม
  • 1290
  • 20 เมษายน 2565
  • 0019
  • 615420029-7 นาง แสงระวี วรรณกุล
  • 1290
  • 20 เมษายน 2565
  • 0018
  • 625210014-1 น.ส. จิราพร จิระชีวี
  • 1289
  • 20 เมษายน 2565
  • 0017
  • 625210041-8 น.ส. ธันยพร เดชกุมาร
  • 1289
  • 20 เมษายน 2565
  • 0016
  • 625430002-2 น.ส. กันติชา สุขช่วย
  • 1174
  • 8 เมษายน 2565
  • 0015
  • 635280035-2 น.ส. ธัญญารัตน์ สระแก้ว
  • 1129
  • 5 เมษายน 2565
  • 0014
  • 625280052-1 จ.อ. อภิศักดิ์ อามาตย์
  • 1129
  • 5 เมษายน 2565
  • 0013
  • 605430008-8 Mr. LEI YAOHAI
  • 996
  • 25 มีนาคม 2565
  • 0012
  • 635280039-4 น.ส. น่านนภา พันธุ์เสือ
  • 915
  • 21 มีนาคม 2565
  • 0011
  • 625020070-9 นาย กฤดิกร วิชชาธรตระกูล
  • 860
  • 17 มีนาคม 2565
  • 0010
  • 625210016-7 น.ส. อริสา ผดุงเวียง
  • 751
  • 10 มีนาคม 2565
  • 0009
  • 625210015-9 น.ส. สุธิดา ตุแก้ว
  • 751
  • 10 มีนาคม 2565
  • 0008
  • 625740238-6 น.ส. ยุภาวดี ศรีสงคราม
  • 680
  • 3 มีนาคม 2565
  • 0007
  • 625280038-5 นาย กฤตนน ภูกองชนะ
  • 661
  • 2 มีนาคม 2565
  • 0006
  • 625280043-2 นาย ธีรภัทร ทะคง
  • 661
  • 2 มีนาคม 2565
  • 0005
  • 615090016-2 น.ส. พัชรียา ป้องเรือ
  • 437
  • 11 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0004
  • 625020071-7 นาย ภาณุวัฒน์ แก้วบ่อ
  • 331
  • 3 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0003
  • 625280054-2 นาย คุณาธิป อินทร์พรม
  • 291
  • 1 กุมภาพันธ์ 2565
  • 0002
  • 605280088-2 นาย พชร เศรษฐวัชระ
  • 150
  • 19 มกราคม 2565
  • 0001
  • 625280049-0 น.ส. วราภรณ์ บรรเทิงใจ
  • 85
  • 13 มกราคม 2565