2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2561 2562 2563 2564
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0015
  • 615740036-7 นาย ศุภกฤต เตชโสทร
  • 853
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0014
  • 605040110-9 นาย ธวัชชัย สุวรรณเวียง
  • 852
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0013
  • 595430003-7 นาย เธียรชัย บูรณโกศล
  • 851
  • 16 มีนาคม 2564
  • 0012
  • 615420010-8 ด.ต. ประจักษ์ ทักษิณ
  • 756
  • 10 มีนาคม 2564
  • 0011
  • 585210100-4 นาย จักรพันธ์ วงษาเทพ
  • 693
  • 3 มีนาคม 2564
  • 0010
  • 615210049-1 น.ส. จุฬาลักษณ์ บุตรดา
  • 439
  • 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0009
  • 615210052-2 นาย ธนิต ศรีวงษ์
  • 439
  • 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0008
  • 615740173-7 นาย ภควัน ไลเมือง
  • 361
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0007
  • 615740186-8 น.ส. รัชฎาภา ชาน้อย
  • 361
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0006
  • 605320016-2 น.ส. วิชชุณี วงศ์ธนสารสิน
  • 360
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0005
  • 625280007-6 นาย มนัญชัย รัตนบุรานนท์
  • 334
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0004
  • 615280022-9 น.ส. จิรฉัตร เจริญบุญ
  • 334
  • 2 กุมภาพันธ์ 2564
  • 0003
  • 615740108-8 น.ส. กรองแก้ว บุญจวง
  • 306
  • 29 มกราคม 2564
  • 0002
  • 625280020-4 นาย ชัยรัตน์ วิชชาพิณ
  • 161
  • 15 มกราคม 2564
  • 0001
  • 615280015-6 นาง วราภรณ์ ธรรมาภิสมัย
  • 161
  • 15 มกราคม 2564