2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0046 605090008-0 นาง รัตนา ภิรมณ์ รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0045 595020046-3 น.ส. ชาลิสา ไชยระนิจ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0044 585070054-3 น.ส. ปริยากร อุดมวรรณ รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0043 597090014-8 Ms. SAW WAH WAH รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0042 595020013-8 น.ส. อภิญญา ถินทะสิทธิ์ ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา อยู่ระหว่างการตรวจ
0041 605070019-7 น.ส. พันธิตรา สุดาเดช รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี อยู่ระหว่างการตรวจ
0040 577030006-1 น.ส. สุกัญญา เจริญศิลป์ ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0039 595060073-6 Mrs. SOMPHANE SYSAVATH ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0038 605060074-5 น.ส. กาญจนา วงศ์อินตา ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0037 585150054-8 นาง จารุวรรณ ไชยโยธา ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร อยู่ระหว่างการตรวจ
0036 605060060-6 นาง พรภิมล สุขเพีย ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0035 605060066-4 นาง เหรียญทอง วงษ์สุดตา ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0034 605020091-9 น.ส. อัจฉราภรณ์ แก้วพรม ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0033 605020051-1 น.ส. พิมพกานต์ เสายอด ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0032 585150063-7 น.ส. พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่ ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0031 575280189-9 น.ส. นันทนัช สำราญจิตร ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0030 595150012-5 น.ส. จาติกา รัตนดาดาษ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0029 557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง รศ.ดร. สมาน เทศนา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0028 605050207-8 นาย พัทธดนย์ มหาโยธี ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0027 587020068-6 นาย ทศพล ลุนนู ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0026 605050198-3 น.ส. จินดารัตน์ เพชรล้ำ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0025 605050199-1 น.ส. ชฎาลักษณ์ จิตราช ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ
0024 605050201-0 น.ส. ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0023 605050209-4 นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0022 605050197-5 น.ส. กมลกัลย์ สตารัตน์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0021 605050208-6 น.ส. พีรดา คำพันธ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ เสนอคณบดีลงนาม
0020 605050206-0 น.ส. พวงใจ เกษฎางสี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0019 605050200-2 นาย ชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0018 605050204-4 น.ส. ธัญชญา กระจายกลาง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0017 605050215-9 น.ส. รสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0016 605050211-7 นาย อลงกรณ์ ดำรงไทย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0015 605050011-5 น.ส. ภัทราพร กงแก้ว ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0014 605090015-3 น.ส. วราทิพย์ บุญรักษา รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0013 577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม อยู่ระหว่างการตรวจ
0012 605050015-7 นาย อภิเดช ธิตะปัน รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อยู่ระหว่างการตรวจ
0011 605050142-0 น.ส. กุหลาบ ว่องไว รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อยู่ระหว่างการตรวจ
0010 597020031-0 น.ส. พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0009 587100004-7 นาง สุรัมภา เจริญสุข แก้ววงษ์ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ อยู่ระหว่างการตรวจ
0008 605150005-3 น.ส. อาภากร สิงห์ปรีชา รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0007 605050193-3 น.ส. พิศตะวัน มาตสีดา ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0006 605130034-8 น.ส. เทพวาภรณ์ ธรรมแงะ ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0005 595050186-9 น.ส. อัญชิสา วรรณวัติ ดร. สมควร สีชมภู อยู่ระหว่างการตรวจ
0004 605320008-1 นาย ธนัญชัย จงประสพทรัพย์ ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0003 597050016-8 นาย ภาณุพงศ์ แสงดี ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0002 605280011-3 น.ส. ณัฐนรี ศิริแก้ว รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท เสนอคณบดีลงนาม แก้ไขก่อนเข้าปก
0001 605090004-8 น.ส. อริสา เหลืองบุตรนาค รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล อยู่ระหว่างการตรวจ