2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0603 615050193-4 น.ส. พิชญาภา ชมภูนุช ดร. ปาริชาติ แสนนา อยู่ระหว่างการตรวจ
0602 615110047-2 น.ส. นฤมล บุษมงคล ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0601 587080038-9 น.ส. อาริยา ป้องศิริ รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อยู่ระหว่างการตรวจ
0600 605050069-4 นาย พจนพงษ์ ขจรภพ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี อยู่ระหว่างการตรวจ
0599 605070002-4 น.ส. ธนพร กุลธวัชศิริ รศ.ดร. นิษณา นามวาท อยู่ระหว่างการตรวจ
0598 615110011-3 น.ส. กรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0597 615110046-4 น.ส. นงลักษณ์ โชติมุข รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0596 605020056-1 นาย จิตติ สืบพันธ์โพธิ ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก อยู่ระหว่างการตรวจ
0595 615050189-5 นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ อยู่ระหว่างการตรวจ
0594 615040082-9 นาย เจษฎากร วิลามาตย์ ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย อยู่ระหว่างการตรวจ
0593 615110005-8 น.ส. ธิดาวรรณ สุวรรณมาลี ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย อยู่ระหว่างการตรวจ
0592 615040069-1 น.ส. ลลิตา พรรณดวงเนตร รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0591 615040029-3 นาย จีรวัฒน์ โนดไธสง รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0590 615040068-3 นาย พชร เลิศวัฒนกิตติ ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0589 615040030-8 นาย พีส คูณดี รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0588 615040067-5 น.ส. ปิยนันท์ แสนสีจันทร์ รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0587 615040084-5 น.ส. วรรณา วรรณศรี ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย อยู่ระหว่างการตรวจ
0586 577030003-7 นาย รณชัย พรมชาติ รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0585 615110086-2 นาย สรายุ มันตาพันธ์ รศ. กาญจนา นาถะพินธุ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0584 605070036-7 น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0583 615110060-0 น.ส. วริณฎ์ฐิษา มูลกองศรี รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0582 615110014-7 น.ส. สุพิชญา หอมทอง ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0581 615040054-4 นาย กกกฤต ปิยสวัสดิ์ ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0580 615110097-7 นาย วิมล ปักกุนนัน ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0579 587220016-1 นาย ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0578 615060015-2 น.ส. สุภาภรณ์ รูปหล่อ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0577 585050020-2 น.ส. กิ่งแก้ว จำรูญ ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0576 615160001-6 นาย กลรัตน์ ภิรมย์อ่อน ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0575 615070039-2 Ms. PHAVINY SITHAY รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0574 615150015-1 น.ส. จิรนันท์ ชัยงาม ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0573 587020062-8 นาย รุหาญ ถิรญาธรณ์ รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0572 577050031-0 นาย วีระพล พลีสัตย์ ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0571 605150018-4 น.ส. มาลัยพร กัณฑา รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0570 577050007-7 น.ส. อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0569 615210023-9 น.ส. ภาณี วิชัย ดร. กัมปนาท ศิริโยธา อยู่ระหว่างการตรวจ
0568 615040003-1 น.ส. เพทาย อุดมการเกษตร รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.2.1,1.3.3 B
0567 615050191-8 น.ส. กัญญาวีย์ หาปู่ทน ดร. ปาริชาติ แสนนา อยู่ระหว่างการตรวจ
0566 615060012-8 นาย เฉลิมชาติ แก้วอุดม ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0565 615110038-3 น.ส. กนกพรรณ พันธ์สระน้อย ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0564 615060013-6 น.ส. ประภาศรี ทุมสิงห์ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0563 615110061-8 นาย ศราวุธ นนทะศิลา ผศ.ดร.สุพจน์ คำสะอาด อยู่ระหว่างการตรวจ
0562 615110053-7 น.ส. วชิราภรณ์ มุสิกา ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0561 597210011-8 น.ส. ณัฏฐ์ชวัล ศรุตวรานันท์ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0560 615110055-3 น.ส. โสภิดา สุวรรณบุผา ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0559 597080016-0 นาย ณรงค์วรรษ บุญมา ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี อยู่ระหว่างการตรวจ
0558 605200012-9 น.ส. ศิริรัตน์ อุตอามาตร์ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0557 615200021-9 น.ส. พรแพร กิ่งไธสง ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0556 605070016-3 นาย ณัฐชนน ดวงเดช ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0555 615110004-0 น.ส. ศศินา บุตรนคร รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0554 615050196-8 น.ส. พชรกร ภูภักดิ์ ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0553 615110039-1 น.ส. จริญญา เชื้อลิ้นฟ้า ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0552 615110042-2 น.ส. ณัฐสิมา ปาทาน ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0551 615110054-5 นาย วันเฉลิม รัตนวงษ์ ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0550 615110040-6 น.ส. เจษฎาภรณ์ แสนวัง ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0549 615110090-1 Mr. ANOUSAK LORVANSAY รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0548 607070027-2 นาย สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0547 615160006-6 นาย ธนาศักดิ์ สีหะวงษ์ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0546 595180001-2 น.ส. ภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0545 605130023-3 น.ส. ศศิประภา กรรำ รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี อยู่ระหว่างการตรวจ
0544 615050199-2 น.ส. วิชิตา วงศ์แปง ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0543 605130024-1 น.ส. สิรินธนา เพชรพนมพร รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี อยู่ระหว่างการตรวจ
0542 607020047-6 Ms. WAI PHYO MON รศ.ดร. โสภณ บุญลือ อยู่ระหว่างการตรวจ
0541 605050124-2 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0540 595080031-0 น.ส. ณิชชา บุตรดีสุวรรณ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0539 615050195-0 น.ส. ธารดา เหมือนโพธิ์ ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0538 577080038-8 นาย อาทิตย์ ผดุงเดช ดร. วีระกุล ชายผา อยู่ระหว่างการตรวจ
0537 615110015-5 น.ส. อุไรวรรณ นิลเต่า ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ
0536 577050017-4 นาย ศาสตรา หล้าอ่อน ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ อยู่ระหว่างการตรวจ
0535 577050019-0 น.ส. อลิษา มูลศรี รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0534 577050018-2 น.ส. ศิริรัตน์ ชาวนา ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ อยู่ระหว่างการตรวจ
0533 615050084-9 น.ส. พุธิตา เชื้อสาวะถี รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 8 กค 63
0532 615110052-9 น.ส. มนศภรณ์ สมหมาย ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0531 577210008-5 น.ส. ปวีณา ทองบุญยัง รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0530 615060030-6 น.ส. อมรรัตน์ แก้วลือ ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0529 557070005-7 นาย ปฤษฎี ธนพงศ์เดชะ ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา อยู่ระหว่างการตรวจ
0528 587090007-4 นาย ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0527 597090013-0 น.ส. มคมาศ คำเพราะ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉาย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0526 615050197-6 น.ส. พิชญา รอดไธสง ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0525 595020107-9 น.ส. เมทินี อินทุยศ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0524 605070009-0 น.ส. เจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0523 615050175-6 น.ส. วาสนา แสงสุข ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0522 605070003-2 น.ส. ปัทมา พรมจันทร์ รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0521 615050200-3 น.ส. สุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์ ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0520 615050004-3 น.ส. ชลธิชา เสียมทอง รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 1 กค 63
0519 605060089-2 นาง บุปผา พาโคกทม ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0518 557100013-3 น.ส. พัชรีพร ชูเดชวัฒนา ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0517 605430007-0 Mr. HACKXANON PHOMNIN ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0516 605080040-0 นาย ณัฐพล ชารีรักษ์ ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0515 615040088-7 น.ส. กนกวรรณ กันยาเลิศ ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0514 587070021-2 นาย ณัฏฐ์ ปะละชัย รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0513 615050069-5 น.ส. กมลชนก นรินทร์ ดร. สังเวียน ปินะกาลัง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0512 615050071-8 น.ส. จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0511 615050076-8 นาย ธรณินทร์ พิชิตมาร ดร. สังเวียน ปินะกาลัง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0510 587090011-3 น.ส. รวินทร์ สุวณิชย์ รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0509 615050176-4 นาง วิจิตร หลานวงค์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0508 605040046-2 น.ส. วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล ดร. ปณิธาน จูฑาพร เสนอคณบดีลงนาม
0507 615040018-8 น.ส. ขนิษฐา ภูจำนงค์ ดร. ปณิธาน จูฑาพร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0506 615110019-7 น.ส. อัญชลี ติยะบุตร ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดตอรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0505 615110092-7 Mr. LENG XIONGLAVANG รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0504 615050072-6 นาย ทรงฤทธิ์ แก้วพรม ดร. สังเวียน ปินะกาลัง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0503 597030008-9 น.ส. อนุธิดา เสนคำสอน รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0502 587020027-0 น.ส. อรณิชา สมบัติศรี รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 10 กค 63 D
0501 585050135-5 น.ส. คัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0500 615050103-1 น.ส. วิมลรัตน์ ศิริกุล ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0499 615050099-6 น.ส. ปรียาพร ศรีเกตุ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0498 585050201-8 น.ส. พิมลมาส อวิรุทธไพบูลย์ ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.2.2,1.3.3 (ครั้งที่ 2)
0497 585060025-6 นาง วิไลพร พลสูงเนิน รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0496 577050036-0 Mr. SAROM TEM ดร. อริยพร คุโรด อยู่ระหว่างการตรวจ
0495 615050070-0 น.ส. ขจีนุช ดาโอภา ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0494 615050073-4 น.ส. นันทวรรณ โอดสู ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0493 615050174-8 น.ส. วรกมล สีหานาวี ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 2) B
0492 615050081-5 น.ส. ธิติยา แจ่มวรรณ์ ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0491 615050005-1 น.ส. นัฐรุจา เพิ่มพูล ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0490 615050204-5 Ms. SURUI JIANG ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 8 กค 63
0489 607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0488 615150022-4 นาย กัณฐนวรรธน์ รอนณรงค์ รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0487 615050074-2 น.ส. ปิยะลักษณ์ อินหล่ม ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0486 615050044-1 นาย ฉัตรพล อัครปทุม ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 9 กค 63
0485 605050038-5 นาย เสกสรรค์ ลาสม ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0484 615050089-9 น.ส. ฑัณทิกา อิฐไธสง รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0483 615050088-1 น.ส. ชฎาพร กำนอก รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0482 615050090-4 น.ส. มนัสวี ตาชูชาติ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0481 615150003-8 น.ส. กิ่งแก้ว สีทน ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0480 615050006-9 น.ส. อิชยา อโนราช ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0479 585020063-2 นาย สองเมือง เหล่าตระกูล รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0478 615110017-1 น.ส. นริศรา ลุนทา ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา เสนอคณบดีลงนาม
0477 577050004-3 นาย นนท์ จรุงศิรวัฒน์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0476 615050179-8 น.ส. ปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอก ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อยู่ระหว่างการตรวจ
0475 615050087-3 นาย เกียรติศักดิ์ ต้าวก๋า รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อยู่ระหว่างการตรวจ
0474 615150027-4 Mr. VISESSAKSETH SO รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0473 615110078-1 น.ส. กฤติยาณี ธรรมสาร รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0472 605060099-9 Miss NGUYEN THI DUC ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0471 587090009-0 Mr. SHUXUN CHI รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0470 587020012-3 น.ส. สโรชินี แก้วธานี รศ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร อยู่ระหว่างการตรวจ
0469 597030017-8 นาย ชนะดล สุภาพงษ์ รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0468 585220018-3 นาย ทรงวุฒิ ลิ้มมหาคุณ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง เสนอคณบดีลงนาม
0467 597070026-3 น.ส. นภัส อามาตย์มุลตรี ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0466 595080007-7 นาย นวพล เกษเจริญคุณ ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร เสนอคณบดีลงนาม
0465 615090020-1 Mr. MOHAMED SHAHID iรศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0464 615050058-0 น.ส. ศิรินทิพย์ ขุมดินพิทักษ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0463 615050062-9 นาย อาทิตย์ โสดา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0462 615050052-2 นาง ปารณีย์ สุทธิประภา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0461 615050057-2 น.ส. ศิรดา ต้นสวรรค์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0460 615050046-7 น.ส. ณัฐฐา พลเยี่ยม ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0459 615050054-8 นาย พงษ์พัฒน์ วอทอง รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0458 615110012-1 น.ส. นฐชพรรษ์ พลเขตร์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0457 605220015-1 นาย พัชร หลวงแก้ว ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0456 585080013-1 นาย สิทธิวัฒน์ นาโสก ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0455 585080039-3 น.ส. สุภกาญจน์ แสนคำ ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0454 585080072-5 น.ส. อัญชลี การปลูก ดร. วีระกุล ชายผา อยู่ระหว่างการตรวจ
0453 605130042-9 นาง กาญจนา สีหาราช รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0452 615050047-5 น.ส. ทวิติยา นาคศรี รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0451 615050049-1 น.ส. ธันฐิตา พร้อมพันธุ์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0450 615050041-7 นาย คณิน คำแพง รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0449 615050063-7 น.ส. อารีรัตน์ จุ้มใหญ่ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0448 615040086-1 น.ส. สุพิชญา เจนใจวิทย์ รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0447 615110013-9 นาย ศรัณรัชต์ ชาญประโคน รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0446 607020066-2 Mr. NGUYEN NGOC THUY รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0445 597040004-1 นาย สัญชัย รำเพยพัด ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0444 585080050-5 น.ส. นัยน์ปพร กบิลพัฒน์ ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0443 615050039-4 นาย กฤษฎา สินธพ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 2 กค 63 D
0442 577040029-3 นาย สำรวน เวียงสมุทร ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0441 605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0440 605040060-8 นาย มานะ ติรโรจน์ รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0439 615050056-4 นาย ศักดา พรมกุล ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0438 577040013-8 นาย ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0437 595130010-1 น.ส. พรพิลาส ผ่องใส ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0436 585150045-9 น.ส. ผจงจิต ฤทธิตะมน ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0435 577040012-0 นาย ธรรมะสุข มิ่งเมือง ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0434 605040061-6 นาย พรชัย อุ่นทะยา รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 10 กค 63
0433 577020041-5 นาย ณัฐวุฒิ มาลีลัย รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 23 มิย 63
0432 577020029-5 น.ส. พลอยระดา ภูมี ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0431 577020067-7 นาย สถิตย์ มาลาวงษ์ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0430 605040084-4 น.ส. ปราณปริยา จันทร์เพ็ง รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0429 595020139-6 น.ส. ธราภรณ์ ชาวหล่ม รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0428 585020136-1 น.ส. จริยา คำสมหมาย ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0427 585080046-6 น.ส. อภิญญา นิ่มมงคล ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0426 585150033-6 น.ส. วิภาวี มาลีลัย ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0425 605440001-6 นาย กิตติพงศ์ สมชอบ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0424 605440002-4 นาย บัญชา วงศ์คำภา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0423 605440003-2 นาย วรันธร ธรรมาธิกร ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0422 605440004-0 น.ส. สุชญา โกมลวานิช ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0421 615040020-1 น.ส. พงษ์นภา ปุ้มแพง ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0420 615040019-6 น.ส. ธิติสุดา จาริชานนท์ ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 23 มิย 63
0419 615050059-8 น.ส. ศิวารักษ์ ไชยสมบัติ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 9 กค 63 D
0418 615050042-5 น.ส. จารุวรรณ มุทาพร รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0417 615110049-8 น.ส. พรทิวา ถาวงค์กลาง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0416 615110050-3 น.ส. พีรยา ลาภบุญเรือง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0415 585040084-2 นาย ศุภกร อรัญเสน รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0414 605040047-0 นาย สมพงษ์ สุนทะโร ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0413 595150028-0 น.ส. อารีย์ พิมพ์ดี ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0412 577050027-1 นาย ชลธวัฒน์ มีดี ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0411 577050029-7 น.ส. ภัทรพร ผลดี ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0410 585050034-1 น.ส. ลัคนา พระแท่น ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0409 577210027-1 นาง มัลลิกา เจแคน ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0408 585040089-2 น.ส. วิภาวดี จงตามกลาง ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0407 605110013-8 นาย หัฎฐกร สำเร็จดี รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0406 605060058-3 นาง นภวรรณ ปาณาราช ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0405 587080001-2 น.ส. จตุพร ดอนโสม ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0404 605040026-8 นาย นนทวิทย์ ม่วงน้อย ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0403 587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 2 กค 63 แก้ไขก่อนเข้าปก
0402 605020059-5 น.ส. จริยา มาสระน้อย ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0401 595320016-1 น.ส. กมลรัตน์ ศรีประเสริฐ รศ. อนงค์นุช เทียนทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0400 605020060-0 น.ส. ชาลินี นองใหม่ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0399 615110057-9 นาย จิรายุทธ นิเลปิยัง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 มิย 63 D
0398 615110041-4 นาย ชนาสิน วรนุช ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 มิย 63 D
0397 577040006-5 นาย วิรุณ โมนะตระกูล รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0396 577080001-1 นาย คณิน เชื้อดวงผุย รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0395 585150044-1 น.ส. ปัทมา แคสันเทียะ รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนรา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 18 มิย 63 D
0394 597020065-3 น.ส. อุไรวรรณ ภูนาพลอย รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0393 615050094-6 น.ส. คนึงนิตย์ ทนทาน ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0392 577080003-7 น.ส. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0391 597030021-7 นาย ผเด็จ หงษ์มณี ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0390 577030010-0 น.ส. พุทธชาติ อิ่มใจ รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 1 กค 63 D
0389 587030011-9 นาย วุฒิกร สระแก้ว รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 มิย 63 D
0388 577030008-7 นาง ทาริกา ทิพอุเทน ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0387 597040038-4 Mr. AGUNG KRISTANTO ผศ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0386 615110028-6 น.ส. นภาจรัส พรมรี รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0385 615110029-4 นาย นัฐรินทร์ ช่างศรี รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0384 615110031-7 น.ส. วิลาสินี วงค์ผาบุตร รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0383 615110026-0 นาย ก้องเกียรติยศ แขพิมพันธ์ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0382 615110027-8 นาง จีรนันท์ ชานนท์ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0381 615110082-0 น.ส. อิ่มฤทัย ไชยมาตย์ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0380 615150004-6 น.ส. อริสา ฤทธิรณ ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 1 กค 63 แก้ไขก่อนเข้าเล่ม D
0379 577080002-9 นาย ปิติ ศรีวงศ์ชัย ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ เสนอคณบดีลงนาม
0378 615050055-6 นาย ภูเบศร์ บาลชน ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 29 มิย 63 แก้ไขก่อนเข้าเล่ม D
0377 585200005-4 นาย สุรพัฒน์ ตรีรัตน์วิชชา รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0376 585200006-2 นาย อธิวุฒิ ทิมา รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0375 597020041-7 น.ส. พรสวรรค์ คำอ่อนสา รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0374 615050012-4 นาย อานันท์ กรมน้อย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 มิย 63 D
0373 615050228-1 น.ส. สิรินรัตน์ ธีระเมธากุล รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 18 มิย 63 D
0372 615050001-9 น.ส. กิตติพิชญ์ คำแผ่นจิรโรจน์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 18 มิย 63 D
0371 605130037-2 น.ส. วีณา รินสาธร รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0370 615110076-5 น.ส. ศศิวรรณ ขันทะชา รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0369 615110009-0 นาง อารุณลักษณ์ คงยัง รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0368 605130006-3 น.ส. สุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0367 615110081-2 น.ส. ลักษณา ชื่นบาล ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0366 615110006-6 นาย ทศพล ใจทาน รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0365 615110030-9 น.ส. ภคมน สมศรี ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0364 577080023-1 นาย ธีรัชพล คำสะอาด ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0363 585080016-5 น.ส. จุฬาลักษณ์ วิหงษ์ ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0362 577040020-1 น.ส. วิภารัตน์ นิสาภัย รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0361 595320002-2 นาย เทวกุล ชูช่อ รศ. สุเมธ แก่นมณี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0360 577040019-6 น.ส. วิภาดา อัตไพบูลย์ รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0359 587070017-3 นาง สุพันทิพย์ ภูศรีโสม ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0358 585080002-6 นาย ศิวกร ราชชมภู ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0357 615050048-3 นาย ทินกร เพียดสิงห์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 29 มิย 63
0356 615050043-3 น.ส. จิราวรรณ มลาไวย์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 29 มิย 63
0355 577050003-5 นาย ณัฐกานต์ เมยเค้า รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0354 577080015-0 น.ส. ปริญญ์ ขวัญเรียง ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น เสนอคณบดีลงนาม
0353 615050007-7 น.ส. กาญจนา โพธิสิงห์ รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0352 605020078-1 น.ส. ณัชชา ลิขิตบุญฤทธิ์ ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 มิย 63 D
0351 577210018-2 นาย ตันติกร โคตรชารี ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0350 577020026-1 น.ส. อาทิตยาพร โรจรัตน์ ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0349 585150047-5 น.ส. สุดารัตน์ ครึบกระโทก ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0348 587030013-5 นาย สุรพงษ์ ทองเรือง ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0347 597210014-2 น.ส. อลิษา เกษทองมา ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ เสนอคณบดีลงนาม
0346 597020066-1 Ms. LOAN HO THI THUY รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0345 615050045-9 นาย ชัยบรรจง โสกชาตรี รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 9 กค 63
0344 577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 มิย 63 D
0343 615050060-3 น.ส. สัจจภรณ์ แก้วศิริ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 29 มิย 63 แก้ไขก่อนเข้าเล่ม
0342 577080018-4 นาย วันชาติ ชาญวิจิตร ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0341 615050061-1 น.ส. สุกัญญา ศรีแก้ว ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 1 กค 63
0340 615050050-6 นาย ธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0339 605200019-5 นาย สุวัฒน์ แถลงศรี ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0338 597040048-1 นาย ชาญวิช สุวรรณพงศ์ ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0337 585040056-7 นาย กฤษฎากร หาดวรรณ์ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0336 595050102-1 น.ส. ศุภมาส ห้อยพรมราช ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0335 587150003-9 น.ส. อรนิฏา ธารเจริญ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0334 605060064-8 นาง สุกัญญา ชัยภูมิ ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0333 605060065-6 น.ส. สุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0332 585080045-8 น.ส. วาทินี สุระมาศ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0331 577020027-9 นาย กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0330 577080021-5 Mrs. MANASHI GOGOIDUTTA ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0329 595090019-4 นาง สุวิชชา วัฒนศรีมงคล ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0328 615050053-0 นาย ปิยะ ทองรักษ์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0327 595030054-8 นาย วิรุฬห์ อินทโมนี รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0326 605100003-7 นาย วัฒนะ นุตทัศน์ ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0325 615040027-7 นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0324 585150006-9 น.ส. จุไรวรรณ เหล็กกนก ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0323 607210012-7 น.ส. สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0322 587020036-9 น.ส. ญานิกา คงโสรส ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0321 597100005-6 น.ส. พนิดา ไชยมิ่ง รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 8 มิย 63 D
0320 605020026-0 น.ส. กษมา เคนโยธา ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0319 605070038-3 น.ส. รัตนาภรณ์ ใจดี ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0318 615050051-4 นาย นันทชัย ดอนเตาเหล็ก รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 16 มิย 63 แก้ไขก่อนเข้าเล่ม D
0317 615050040-9 น.ส. กิตติพร อาพา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0316 607040003-4 ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0315 577210022-1 น.ส. วัชโรบล โกศลวิทยานันต์ ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0314 595060014-2 น.ส. จุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0313 607110019-0 นาย ฐนกร คำหารพล รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 16 มิย 63 D
0312 585080029-6 น.ส. กฤตยา ทองย้อย ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0311 595080011-6 นาย ภาณุพันธ์ ปานทอง ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0310 587050048-4 Ms. NGUYEN THI THUY HANG ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0309 585080031-9 น.ส. จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0308 595020060-9 พ.ต.ต.หญิง ศิรินดา สุทธิจิต รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0307 587020063-6 นาย นิธิศ วังโน ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0306 567100018-4 น.ส. ปรางทิพย์ อุทัยวัตร รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0305 607020025-6 นาย เพชร อิ่มทองคำ รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0304 615420034-6 นาย หยัด ขจรเกียรติผดุง ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0303 577110017-1 นาย ณฐาภพ ชัยชญา รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 มิย 63 D
0302 577110021-0 นาย สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ ศ.ดร. เจศฎา ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0301 587100007-1 น.ส. พรสุดา มาระมิ่ง รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0300 577050035-2 Mr. THONGKHAO SENGSOULICHANH รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0299 577100003-8 นาย วัชรพล สูยะโพธิ์ ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0298 577090001-5 น.ส. จุฑาทิพย์ จ้ำนอก รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0297 595200015-2 นาย ชุติพงศ์ ทองเนตร ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 25 มิย 63
0296 607110021-3 นาง อิสรีย์ ปัดภัย รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 12 มิย แก้ไขก่อนเข้าเล่ม D
0295 615050102-3 น.ส. วรรณภา สิทธิโห ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0294 605030031-1 น.ส. ธิติมา สีดาพาลี ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0293 587030027-4 นาย ประกาศิต ดวงพาเพ็ง รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0292 615030005-3 น.ส. อภิญญา แสนโท ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0291 605060009-6 น.ส. พิสมัย อันพันลำ ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0290 577040028-5 นาย วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0289 605320002-3 น.ส. ฑิตฐิตา บุญเจียม ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0288 585200027-4 นาย ปิยกุล มาบุญธรรม ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0287 577020019-8 นาย ธีระวัฒน์ ศรีสุข ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0286 605040019-5 น.ส. ไพลิน เถาวัลย์ดี รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0285 605040018-7 น.ส. กนกวรรณ ปาปะโม รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0284 595200003-9 นาย จิระศักดิ์ สายทอง ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0283 615090021-9 Ms. PYAEMONKYAW ดร. ปิยะพงษ์ สิมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0282 615080007-9 น.ส. พรสุดา ประมายะยัง รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0281 615080025-7 น.ส. ไพลิน ทองสอดแสง รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0280 605060104-2 Miss TRAN THI MY ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0279 605060100-0 Miss NGUYEN THI HAI ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0278 605050194-1 นาย มนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0277 605030043-4 น.ส. นุชรีย์ พรำนัก ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0276 595030060-3 นาย วศิน วุฒิวิชญานันต์ ผศ.ดร. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0275 615050100-7 น.ส. มัทน์ชุลินทร์ อินทะราช ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 10 กค 63
0274 605060034-7 น.ส. กาญจนา ขุ่มด้วง ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0273 557070023-5 นาย มารุตพงศ์ เดชอาญา รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0272 597070015-8 นาง กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0271 615040004-9 นาย วรพงษ์ พิมลนอก ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0270 615050106-5 น.ส. สุภาวดี สีตามาตร รศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0269 615050098-8 น.ส. ปรียาพร พันธ์พรม ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0268 605040090-9 น.ส. อรุณโรจน์ บัวไชยา รศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0267 577040038-2 นาย ทรงพล ประโยชน์มี รศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0266 605060041-0 นาย วัฒนพงษ์ อุทรส ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0265 577080024-9 น.ส. นวพร วรรณทอง ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0264 597020043-3 นาย ภาณุวัตร เหลืองชัยศรี รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0263 607020008-6 นาย ปกรณ์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา รศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0262 605070032-5 นาย พีระสัก อัศวนพคุณ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0261 615050095-4 น.ส. ณัฐธิดา เกษร รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0260 615050105-7 น.ส. ศศิมา อินทะสร้อย รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0259 615050104-9 น.ส. ศศิธร การทหาร รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0258 615050096-2 น.ส. ทัชมาภรณ์ ใสกาง รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0257 615040090-0 นาย นพดล จันทร์อ่ำ รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0256 585200001-2 นาย ชเยศ ศรีแก้ว ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0255 607110022-1 Miss KEOPANHA SOEUNG รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0254 615050093-8 น.ส. กษิรัตน์ แก้วสา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0253 597040018-0 นาย วิเชียร ศรีชัยปัญญา รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0252 587020053-9 นาย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์ รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0251 585080033-5 นาย รัฐพล ศิริภูมิ ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0250 587070013-1 น.ส. อุทัยวรรณ์ นุกาศ รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0249 585210096-9 น.ส. รุจิรา สุวรรณเขต ผศ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0248 605030047-6 Mr. NGASSA JULIUS MUSSA ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0247 595050081-3 นาย กฤษดา เพียยุระ ดร. โรจพล บูรณรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0246 595050200-1 นาย กฤตฤณ ปูนอน ดร. โรจพล บูรณรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0245 577080017-6 พระมหา พงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0244 605280003-2 น.ส. สุรารัตน์ บรรยง ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0243 615150028-2 Mr. JOHNNY SYHALATH รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0242 615150033-9 Ms. BOREY BAN รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0241 605060043-6 น.ส. สุภาพร ศรีพนม ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0240 587020011-5 น.ส. ศันสนีย์ มณีโชติ ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0239 587020070-5 นาย กฤษณะ พรมพา รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0238 557100022-2 น.ส. ละอองทิพย์ รักณรงค์ รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0237 605060090-7 น.ส. รัตนา อมุทรศรี ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0236 605060062-2 นาง วิลาวัณย์ จันโทริ ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0235 605050185-2 นาย นครินทร์ นิ่มมา รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0234 597020086-5 นาย วสันต์ สีมาคราม รศ.ดร. โสภณ บุญลือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 เมย 63 แก้ไขก่อนเข้าปก D
0233 605060035-5 น.ส. จันจิรา วิทยาบำรุง ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0232 605060057-5 น.ส. จันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0231 577070023-7 น.ส. จงกล พลตรี รศ.ดร. ปิยธิดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0230 577070024-5 นาง บังอรศรี จินดาวงค์ รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0229 615070021-1 นาย เมธี เอี่ยมพานิชกุล รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0228 607070017-5 น.ส. มยุรี วงค์ประเทศ รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0227 577090005-7 น.ส. กิตติยา วิทยาพิพัฒน์ รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0226 597080031-4 นาย สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0225 585080024-6 Miss YUN ZHANG ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0224 595080023-9 นาย อธิพงษ์ ภูมีแสง ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0223 607110024-7 นาย ทิวากร พระไชยบุญ รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 29 เมย 63 แก้ไขก่อนเข้าปก D
0222 577050014-0 นาย ทองอุ่น มั่นหมาย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0221 607100005-7 นาย คชา อุดมตะคุ ผศ.ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0220 577070019-8 น.ส. เสาวลักษณ์ คัชมาตย์ ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0219 615150026-6 Mr. AOUTSY BOUNMYSAY รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0218 595020152-4 นาย เดชาธร บงค์บุตร ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0217 605020027-8 น.ส. วิสสุตา บุญทา ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0216 605060106-8 Mrs. PHAM THI THUY ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0215 587090003-2 น.ส. ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์ รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0214 605030046-8 น.ส. มัตติกา สาวงษ์นาม ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0213 605030025-6 น.ส. วัฒนิกา มะลาหอม ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0212 595110133-7 น.ส. นันทิชา แก้วตา ผศ.ดร. เชษฐา งามจรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0211 597090009-1 น.ส. ลลิตา คุณะ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0210 595030070-0 น.ส. วรรณทนีย์ มีลุน ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0209 595020133-8 น.ส. หฤทัย เนื้ออ่อน รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0208 585020050-1 น.ส. สุรีนาถ บุตรสระน้อย ดร. ณกร วัฒนกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0207 605020090-1 นาย สิรี แสงทอง ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0206 577110015-5 น.ส. วรินดา รักพาณิชย์ ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0205 605050192-5 นาย พสธร เต็มแสง รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0204 605050189-4 น.ส. ธนพร รักษาเคน รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0203 605030023-0 นาย อนุวัฒน์ จันดามุก ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0202 595030009-3 น.ส. ชมพูนุช ศรีทองแท้ ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0201 597100010-3 น.ส. รุ่งอรุณ พวงธรรม รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0200 605060088-4 นาย รชฏ โคตรสินธุ์ ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0199 605110004-9 น.ส. กชกร อึ่งชื่น รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0198 587020056-3 น.ส. นลิษา คชมิตร รศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0197 585050137-1 นาย วัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0196 585030047-4 นาย ยรรยง ม่วงอ่อน ผศ.ดร. สุมนา นีระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0195 605030021-4 น.ส. กานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ ผศ.ดร. ธีรชัย หายทุกข์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0194 577050011-6 น.ส. จิตรลดา ใจกล้า รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0193 605030006-0 นาย อติชาต ทองนำ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0192 605030003-6 น.ส. ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0191 585150010-8 น.ส. มุจลินท์ เรืองไพศาล ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0190 577160002-4 น.ส. วิภาวดี พันธ์หนองหว้า ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0189 607110020-5 น.ส. สุพัตรา บุญเจียม รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0188 597050036-2 นาง วิชุดา โชคภูเขียว รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0187 585150013-2 นาย อรรถพล คนต่ำ ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0186 607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0185 577020069-8 น.ส. นิภาพร ศรีพลาย รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0184 595050211-6 น.ส. ภัสสราภรณ์ แสนหาญ ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0183 595180024-0 นาย คมศักดิ์ จันสด ผศ.ดร. ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0182 605220008-8 น.ส. ชุติมา ภูลวรรณ ดร. สุเนตร โพธิสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0181 595030063-7 น.ส. กรรณิกา บุญพาธรรม ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0180 577020057-0 น.ส. ปัทมาภรณ์ วอสวัสดิ์ ผศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0179 605110082-9 นาย ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0178 597040049-9 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0177 605160018-8 Ms. ANGGITA RATRI PUSPORINI ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0176 595040044-5 นาย อานนท์ มุงวงษา ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0175 595040108-5 นาย สิทธิชัย ยอยโพธิ์สัย รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0174 577220011-0 นาย ภานุพงศ์ ธนะโคตร รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0173 577220003-9 น.ส. บุษบา คนยงค์ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0172 605030041-8 น.ส. ชุลีวรรณ บุญชำนิ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0171 595110127-2 นาย ธีรภัทร์ เรืองวิชา ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0170 577020032-6 นาย นรินทร วิริยะ ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0169 585150056-4 น.ส. พนารัตน์ สิงห์คำ ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0168 577020034-2 นาย กรวิชญ์ ดวงสา ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0167 587110020-3 น.ส. อารีนา อับดุลเลาะ ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0166 605030008-6 นาย วิรัตน์ กาฬภักดี รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0165 585040117-3 น.ส. ธิษตยา คนชุม รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0164 595080083-1 น.ส. วรัญญา ประพันธ์ ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0163 605040107-8 นาย พนมเทพ เนตรพระ รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0162 585280096-7 น.ส. วรรณทิพา นุชลำยอง ดร. กฤชวรรธน์ โลห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0161 605280005-8 น.ส. กานต์ชนก แถนสีแสง ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0160 585020141-8 นาย วรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0159 605060108-4 Ms. NGUYEN THI KHANH TRANG รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0158 605060102-6 Mrs. DUONG THI HONG LIEN รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0157 605060097-3 Mr. DANG QUOC BAO รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0156 605060103-4 Mrs. TRAN THI VU MAI รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0155 605060109-2 Miss LE THI HUONG VAN ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0154 605060101-8 Mrs. DUONG THI DIEU HUONG รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0153 605130041-1 Miss KATHERINE MAE MELODIA UY รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0152 587020067-8 น.ส. เสาวนีย์ คัดทะมาตร ผศ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0151 595130015-1 น.ส. อทิตยา บุ่นวรรณา รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0150 605130016-0 น.ส. วิภาศินี สังข์ขาว ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0149 605130017-8 น.ส. อินทิวร ริยะจันทร์ ผศ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0148 605040121-4 น.ส. กิ่งเก้า พรหมโคตร ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0147 595100001-0 น.ส. จิตภินันท์ สุนทรนิพัทธ์ รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0146 597040035-0 น.ส. สุภรัตน์ สาศรีเมือง ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0145 587220021-8 นาย ทยา เตชะเสน์ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0144 577220015-2 นาย กานนท์ เวชกามา ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0143 577220019-4 นาย สัญชัย ด้วงบุ้ง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0142 597220018-8 นาย สังคีต กำจัดพาลภัย ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0141 605180006-3 น.ส. สุดา จายหลวง ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0140 585080051-3 น.ส. ภัทราภรณ์ โชตินอก ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0139 585200029-0 น.ส. พิรุฬห์พร ศรีเมือง ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0138 605220018-5 นาย ยุทธการ รอดขันเมือง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0137 605220019-3 น.ส. อุทุมพร รอดขันเมือง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0136 605220016-9 น.ส. แพรวา ภัยแคล้ว ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0135 605220017-7 ว่าที่ ร.ต. ภูวไนย ดิเรกศิลป์ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0134 605040081-0 น.ส. จุฬามณี วงษ์ภูเย็น รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0133 595050185-1 น.ส. ธชินี ไสยรส ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0132 567020064-2 นาย สมัคร บุญพันธ์ ผศ.ดร. ชัยพจน์ มุทาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0131 595060086-7 นาย สัญชัย น้อยมิ่ง รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0130 595200024-1 นาย กรุงเทพ พูลสมบัติ ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0129 587200002-4 นาย เดชชาติ นิยมตรง ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0128 605030009-4 นาย วีระยุทธ สระทองแก่น ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0127 585050028-6 น.ส. ขนิษฐา หลงขาว ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0126 597110019-9 น.ส. สิรินญา นันทะนางกูล ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0125 577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0124 597220028-5 น.ส. จันทิมา ปกครอง ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0123 605130040-3 Mr. AARON CHRISTIAN RIVERA รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0122 595020097-6 นาย อนุชาติ ศรีสมภาร ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0121 587050037-9 น.ส. โชติกา ด่านนอก ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0120 605060017-7 น.ส. น้ำตาล แสนจันทร์ ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0119 605060056-7 น.ส. กรรณิกา ศรีษะเกษ ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0118 595050223-9 นาย ณัฐกุล นินนานนท์ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0117 595050220-5 น.ส. ชมพูนุช บุตรพรม ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0116 605040010-3 น.ส. อนุธิดา พวงปัญญา รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0115 605040038-1 น.ส. จันทร์ทิพย์ ผลาเลิศ รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0114 605040043-8 น.ส. สว่างทิพย์ ผลาเลิศ รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0113 605040083-6 น.ส. บุณยาพร สงฆนาม รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0112 595070025-1 น.ส. ณัฐพร เซ็นน้อย ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0111 585060026-4 นาย อนุชา พรมกันยา รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0110 585740009-7 นาย เจษฎากร ประจิตร์ ผศ.ดร. เจษฎากร ประจิตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0109 605060006-2 น.ส. ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0108 605110079-8 นาย รณกร เศรษฐบุญ ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0107 577040018-8 นาย รัชวุธ สุทธิ ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0106 595040130-2 นาย นิรวิทย์ สุทธิ ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0105 577090015-4 น.ส. สุจินตนา วงศ์ทอง รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0104 585150074-3 น.ส. ชญานิศ สัญญารักษ์ ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0103 605040065-8 นาย สุเมธี พิมพกรรณ์ รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0102 567070035-9 นาย อติ บุรัสการ รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0101 577030009-5 น.ส. นันท์นภัส ปาลินทร ผศ.ดร. อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0100 587160003-3 นาย ศรีสรรค์ ปูพบุญ รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0099 605070022-8 น.ส. รินจง พรมสอน ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0098 605150036-2 น.ส. อารียา บุญเพิ่ม รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0097 605050129-2 น.ส. ชญตา วงษาวดี ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0096 595050003-3 น.ส. นภสร บุญเสนา ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0095 605050034-3 น.ส. ภัทรพร ดลเจือ ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0094 587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์ ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0093 605060023-2 นาง ยุภาวดี ทาสะโก ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0092 587020069-4 น.ส. พรระพี สารินทร์ ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0091 615040091-8 น.ส. นฤพร เข็มเพชร รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0090 595060015-0 น.ส. วัชราวรรณ วงศ์เครือศร ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0089 605200001-4 นาย ธนพันธุ์ มโนชัย ดร. ขาม จาตุรงคกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0088 605050046-6 น.ส. ภัทราวรรณ สุวรรณวาปี รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0087 605050044-0 น.ส. ปาลิดา เพียรเกิด รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0086 595320003-0 น.ส. นริสรา อุปชาบาล รศ. อนงค์นุช เทียนทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0085 587070025-4 น.ส. เบญจวรรณ แก้วสีขาว รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0084 605040086-0 นาย ภาคภูมิ อธิกพันธุ์ รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0083 597210013-4 น.ส. อภิญญาภรณ์ โสภา รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0082 597110004-2 นาง ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0081 577020013-0 น.ส. ปรียานุช พิมจักร ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0080 605050033-5 น.ส. ภควดี วรรณโกวิท ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0079 605110080-3 นาย ฎลกร จำปาหวาย รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0078 605050166-6 น.ส. จิราภรณ์ วงษ์กันยา ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0077 597020033-6 นาย ทรงยุทธ เพิ่มผล รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0076 587100001-3 น.ส. กานดา ศรกายสิทธิ์ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0075 615040062-5 นาย พงศ์พล อุดอ้าย รศ. วีระ หอสกุลไท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0074 595150027-2 น.ส. วชิยา เพลียซ้าย รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0073 605050118-7 น.ส. เดือนเพ็ญ อาจสม ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0072 567020014-7 นาย ภาคิน นพวรรณ์ ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0071 597020048-3 นาย วัชระ แสงโสภา ผศ.ดร. รัศมี เหล็กพรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0070 615020090-2 นาย วิเชียร แสงวงษ์ชัย ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0069 605060033-9 นาง สุมาลี ทองครไทย รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0068 605060015-1 น.ส. ขนิษฐา พรมกระโทก ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0067 595090017-8 น.ส. สีวิกา มาตราช ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0066 595100006-0 นาย สิทธินนท์ ศิริพานทอง ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0065 595060017-6 นาง เสาวลักษณ์ ชาญกัน ผศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0064 577030023-1 นาง วิจิตรตา อรรถสาร รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0063 605030022-2 น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0062 597030006-3 Mr. BOUNNAXAY VIENNASAY ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0061 605060039-7 นาง พิชามญชุ์ คงเกษม รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0060 595150008-6 น.ส. ลักขณา รินทะไชย รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0059 587040035-9 น.ส. ฉัตรกมล แก้วบุดดี รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0058 597070025-5 นาย ภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์ ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0057 595080096-2 Mr. AGUSTIYARA รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0056 595090020-9 น.ส. ลัดดาวรรณ เกตุแย้ม รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 567030018-3 น.ส. วนาลัย วิริยะสุธี ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 597070017-4 น.ส. ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 605070030-9 นาย คณากร นิราราช รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 577070015-6 นาง ธิโสภิญ ทองไทย ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 595090010-2 น.ส. นัฏฐนันท์ ตัชชนานุสรณ์ รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 605070013-9 น.ส. สุทธิดา บุญสืบ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 595090009-7 นาย นนทวิทย์ อุดมพาณิชย์ ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 607090007-6 Ms. XIAO ZHEN รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0047 607100006-5 นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 605090008-0 นาง รัตนา ภิรมณ์ รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 595020046-3 น.ส. ชาลิสา ไชยระนิจ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 585070054-3 น.ส. ปริยากร อุดมวรรณ รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 597090014-8 Ms. SAW WAH WAH รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0042 595020013-8 น.ส. อภิญญา ถินทะสิทธิ์ ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0041 605070019-7 น.ส. พันธิตรา สุดาเดช รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 577030006-1 น.ส. สุกัญญา เจริญศิลป์ ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 595060073-6 Mrs. SOMPHANE SYSAVATH ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 605060074-5 น.ส. กาญจนา วงศ์อินตา ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 585150054-8 นาง จารุวรรณ ไชยโยธา ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 605060060-6 นาง พรภิมล สุขเพีย ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 605060066-4 นาง เหรียญทอง วงษ์สุดตา ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 605020091-9 น.ส. อัจฉราภรณ์ แก้วพรม ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 605020051-1 น.ส. พิมพกานต์ เสายอด ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 585150063-7 น.ส. พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่ ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 575280189-9 น.ส. นันทนัช สำราญจิตร ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 595150012-5 น.ส. จาติกา รัตนดาดาษ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง รศ.ดร. สมาน เทศนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 605050207-8 นาย พัทธดนย์ มหาโยธี ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 587020068-6 นาย ทศพล ลุนนู ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 605050198-3 น.ส. จินดารัตน์ เพชรล้ำ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 605050199-1 น.ส. ชฎาลักษณ์ จิตราช ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0024 605050201-0 น.ส. ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 605050209-4 นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 605050197-5 น.ส. กมลกัลย์ สตารัตน์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 605050208-6 น.ส. พีรดา คำพันธ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 605050206-0 น.ส. พวงใจ เกษฎางสี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 605050200-2 นาย ชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 605050204-4 น.ส. ธัญชญา กระจายกลาง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 605050215-9 น.ส. รสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 605050211-7 นาย อลงกรณ์ ดำรงไทย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 605050011-5 น.ส. ภัทราพร กงแก้ว ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 605090015-3 น.ส. วราทิพย์ บุญรักษา รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0012 605050015-7 นาย อภิเดช ธิตะปัน รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0011 605050142-0 น.ส. กุหลาบ ว่องไว รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 597020031-0 น.ส. พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์