2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2561 2562 2563 2564
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0143 615030034-6 น.ส. สิริมาพร โคตะเสนา ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม อยู่ระหว่างการตรวจ
0142 597090011-4 น.ส. กฤตยา แซ่ลี้ รศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล อยู่ระหว่างการตรวจ
0141 625210046-8 น.ส. จุฑามาศ ปลื้มกมล ดร. วิตติกา ทางชั้น อยู่ระหว่างการตรวจ
0140 615050168-3 น.ส. สราญจิต แสนแก้ว ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา อยู่ระหว่างการตรวจ
0139 615050171-4 น.ส. อริศรา ศรีขัดเค้า รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0138 615050026-3 น.ส. กรทิพย์ พวงสันเทียะ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0137 615420026-3 น.ส. อารียา คำเรือง รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0136 615220018-6 นาย จักรพงศ์ เพ็ชรแสน ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0135 615040042-1 น.ส. ธัญลักษณ์ จุ่นหัวโทน ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0134 607050041-0 Mr. AGUNG PURWA WIDIYAN ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0133 615130021-8 น.ส. เบญจมาภรณ์ ปิตานุวัฒน์ ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ กันตรง อยู่ระหว่างการตรวจ
0132 615050155-2 น.ส. จตุพร ยตะโคตร รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0131 605040034-9 นาย ศรายุทธ แสนแก้ว ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0130 615050036-0 น.ส. อนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อยู่ระหว่างการตรวจ
0129 615050037-8 น.ส. อัญชิสา ชำนาญ ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อยู่ระหว่างการตรวจ
0128 597020016-6 นาย อนุพงษ์ จูมแพง ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0127 587040019-7 น.ส. ลลิตา เพียราษฎร์ ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0126 617040012-4 นาย อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0125 615110065-0 น.ส. ฝนทิพย์ บุตระมี รศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0124 597090008-3 น.ส. ดาราพร เชื้ออ่อน รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0123 595080048-3 นาย ศรีวิลาส มูลเหลา รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0122 587040025-2 นาย มานพ ดอนหมื่น ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0121 615080030-4 นาย เด่นพงษ์ แสนคำ รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0120 615100005-4 น.ส. เศรณี ศิริภักดิ์ รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0119 597040028-7 นาย คมกริช จันทรเสนา รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0118 587050013-3 นาง ปราณี ถิ่นเวียงทอง ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0117 607050033-9 นาย ยิ่งสรรค์ หาพา รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0116 595060003-7 น.ส. นิชาภา โพธิตะปัญญา ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0115 587050016-7 นาย อำนาจ โสภากุล ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0114 605040078-9 นาย นิติกร ศรีจรูญ ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0113 597040034-2 น.ส. ภัทราภรณ์ สุตภักดี รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0112 595030019-0 น.ส. ปราณรวีย์ ประสารพันธ์ ผศ.ดร. สุมนา นีระ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0111 595080097-0 น.ส. ไพรินทร์ เมืองสนาม ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0110 605200011-1 น.ส. ไผทมาศ ประเสริฐศรี ผศ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 B
0109 587020066-0 น.ส. สุไพลิน พิชัย ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0108 615050178-0 นาย อนุรักษ์ กุลวงษา รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0107 615200024-3 นาย จตุรพิธ พิมพ์แสง ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน อยู่ระหว่างการตรวจ
0106 615110064-2 น.ส. เดือนเพ็ญ แก้วประสาร รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0105 615110089-6 น.ส. ศิริพร สุจจะชารี รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0104 605080019-1 น.ส. ขวัญฤดี สว่างนึก รศ.ดร. มาลี กาบมาลา อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0103 605030027-2 น.ส. ณัฐวรรณ ทีรวม ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง อยู่ระหว่างการตรวจ
0102 605200018-7 น.ส. กุลนิษฐ์ สังคะรักษ์ ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน อยู่ระหว่างการตรวจ
0101 605040033-1 นาย สุธิวัฒน์ แว่นประชา ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
0100 597020011-6 นาย อวัช วิเศษสัย ผศ.ดร. รัศมี เหล็กพรม อยู่ระหว่างการตรวจ
0099 615150023-2 นาย ชาลี ภูมิฐาน ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0098 615130031-3 น.ส. กมลชนก ม่อมดี รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0097 605280006-6 นาย จิรายุ เล็กกระโทก ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0096 615020029-5 น.ส. จินดาวดี ชื่นบาน รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0095 577100001-2 น.ส. พธูทอง ชัชวาลย์ รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0094 605040056-9 นาย อนิรุธ มหาทวย ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรบเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0093 605040079-7 นาย กฤษติวกร ธรรมแสง ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0092 605180004-7 นาย รักษ์พล เดชคง รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0091 587030015-1 น.ส. ปาจรีย์ โทตะกูล ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 3 มีค 64
0090 615020021-1 น.ส. ฐิตาภรณ์ ฐิติญาณ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0089 605090012-9 น.ส. กนกอร ธนะสูตร ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0088 615070024-5 นาย ณัช แสงจำรัส รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 3 มีค 64
0087 615420028-9 น.ส. กิติยา วังคีรี รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0086 597050011-8 น.ส. ปิยพร วงศ์อนุ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ เสนอคณบดีลงนาม
0085 607050019-3 นาย ธวัช ธรรมบุตร ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย เสนอคณบดีลงนาม
0084 615030004-5 น.ส. ธัญลักษณ์ นนทะศรี รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0083 615420003-5 น.ส. วรรณรุจี ยันทะแย้ม ดร. เพิ่ม หลวงแก้ว เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 3 มีค 64
0082 625150015-2 Miss WAI MIE MIE HLAING รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0081 595180017-7 นาย ศุภกร ชนะภักดิ์ รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 (2)
0080 595060074-4 Mrs. PHONESOUDA VONGTHONG ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0079 595060027-3 นาง พจมาลย์ จันทะวงษ์ ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0078 597060004-9 นาย พิเชษฐ เรืองสุขสุด รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0077 577030024-9 น.ส. พรสวรรค์ คำภาสัน รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กพ 64 D
0076 607220014-7 นาง มัทธนี ปราโมทย์เมือง ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 1 มีค 64 D
0075 607220007-4 นาย ชาญชัย รอดเลิศ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี อยู่ระหว่างการตรวจ
0074 615050166-7 นาย ศุภเกียรติ วรสาร รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0073 587050034-5 Mrs. KEOMANY THONGPASEUTH ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0072 615180010-3 ว่าที่ ร.ต. อัครพล จันทร์ทองศรี ผศ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0071 615180005-6 Mr. CHANTHALA LAXAPHAKDY ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0070 587080030-5 น.ส. กิตติยา สุทธิประภา ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.2.1 B
0069 615070015-6 นาย กันตพงศ์ เอี่ยมรอด ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0068 627040030-3 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0067 577160005-8 น.ส. ปภาสนีย์ เหมือนรักษา รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0066 625110095-2 Miss DAVY HUT ดร. กิตติพงษ์ สอนล้อม อยู่ระหว่างการตรวจ
0065 577030014-2 นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0064 605080002-8 น.ส. พชรพร เดชกวินเลิศ รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0063 605080032-9 น.ส. ณัฐวิภา ดวงกลาง รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0062 605020096-9 น.ส. จตุพร รักบำรุง ผศ.ดร. อุรฉัตร โคแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0061 615060049-5 น.ส. วรรณวิศา ปะเสทะกัง ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0060 567070026-0 น.ส. ฐาวรีย์ นักผูก ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0059 615060087-7 Mrs. DOAN THI KIM CUC ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0058 615060048-7 น.ส. รุ่งฤดี ถวิลวงษ์ ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0057 597070038-6 นาย บัณฑิต พรหมรักษา รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 18 กพ 64
0056 615040016-2 น.ส. อาภาภัทร เหมสุวรรณ์ ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 615430006-3 Miss NA YANG ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 605130046-1 น.ส. ไรวดา อินทรักษา รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 615030003-7 นาย ณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 605030024-8 น.ส. มณีรัตน์ เมฆา ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 615060084-3 Ms. SHIRJANA BASNET ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 615060088-5 Mrs. VO THI XOAN ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 615060060-7 น.ส. อรวี ช่างเรือง ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 587040029-4 ว่าที่ ร.ต. ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0047 587060002-2 น.ส. พิศสมร เดชดวง รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 617070024-9 Mr. DYNA DOUM ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 605030010-9 นาย เสฏฐวุฒิ วงค์น้อย รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 615220002-1 นาย เปรมวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 615180004-8 Mr. BOUALY SAPHANGTHONG ดร. ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 4 มีค 64 D
0042 615040087-9 นาย สุรพงษ์ ชาวสวนงาม รศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี อยู่ระหว่างการตรวจ ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3 (ครั้งที่ 3)
0041 605160016-2 น.ส. ฐิติวรดา อินศรี ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 595040100-1 นาย วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 615210004-3 น.ส. มณฑิรา พรมดี รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 585280078-9 นาย ธนากร โคธิเสน ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 597070040-9 น.ส. อัญชลี ต้นศรี รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 595040099-0 นาย พงษ์พินิจ พินิจลึก รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 607100003-1 น.ส. รุ่งทิวา แดงตาโคตร ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 587100002-1 นาย วิธาน เตียเจริญ รศ.ดร. ศักดา ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 615040059-4 นาย ภูมิษาณฑ์ ทองแสน ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 607040031-9 นาย มัติ ศรีหล้า รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 615050208-7 น.ส. กรรณิการ์ ศรีพรหมมุนี ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 615050217-6 น.ส. วริยา ภูศรีฤทธิ์ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 607020048-4 น.ส. เจนจิรา ปุยวงค์ ศ.ดร. สาธิต แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 615020035-0 น.ส. พรรณณิภา ปัญญาสวัสดิ์ ผศ.ดร. Florian Thierry Schevenels สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 615050215-0 น.ส. นาถสินี ไทยอ่อน ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 615110063-4 น.ส. กิตติยา พิมพาเรือ รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 615050214-2 น.ส. นนทิยา พรมมานนท์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0024 615050213-4 น.ส. ธีรญา ชูเกษ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 615050212-6 นาย ณัฐสิทธิ์ เวชกามา รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 615050181-1 น.ส. กฤตภรณ์ เวชพูล ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 615050184-5 น.ส. ศศิวลัย บุลาลม ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 615050209-5 น.ส. กาญจนา จันทะวงษา รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 615050210-0 น.ส. กิตติยา มุ่งชอบกลาง รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 615050207-9 น.ส. กนกพร เสติ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 605130012-8 นาย กษมา กันต์พิทยา รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 615050211-8 น.ส. จงกลนี เดชพร ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 615050221-5 นาง อรุณรัตน์ ชมวงศ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 615050216-8 น.ส. ริญญาทิพย์ ศิริมนตรี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 615050219-2 น.ส. สุวิภา สุริยะปัญญา ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0012 577020061-9 น.ส. พิฐพิชญาณ์ สุขแสงรัตน์ รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0011 607150007-3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 615180007-2 Mr. XAYNGEUN PHENGVONGSONE รศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0009 615180003-0 นาง กนกวรรณ บุตรโยธี รศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0008 615040052-8 น.ส. นันทนา วลีขจรเลิศ ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0007 595200014-4 นาย ประภาส ดอนอ่อนสา รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0006 597040026-1 น.ส. ก้องกิดากร วรสาร ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0005 615080001-1 น.ส. เบญจพร โคกแปะ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0004 615200001-5 น.ส. ชไมภัค นันท์หทัยภัค ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0003 607110001-9 น.ส. จุฑามาศ กองผาพา ดร. พรพิมล ชูพานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0002 605080021-4 นาย วิศิษฐ์ ภูชาดึก รศ.ดร. มาลี กาบมาลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0001 625280032-7 Mrs. TRAN THI TAM ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D