2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2563 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0056 607050039-7 นาย ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์ ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 607050042-8 Ms. VATHANAVANH SAYASANE ศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 615060079-6 Mr. DAOKHAM DOUANGKHAMCHAN รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 617080027-7 Mr. KIMKONG HAM ศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 617080020-1 น.ส. รสิตา ดาศรี รศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 615060053-4 น.ส. อรพรรณ เสมโห้ ผศ.ดร. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 625060005-6 น.ส. เรวดี เสนากลาง ผศ.ดร. มะลิวรรณ ศิลารัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 625150023-3 นาง พิไลพร วันพฤติ รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 617070030-4 นาย ขจรศักดิ์ สีวาที รศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0047 617080024-3 นาย ปรีชา บุตรรัตน์ ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 617080005-7 น.ส. วราภรณ์ งอสอน ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 605050040-8 น.ส. อัยลดา ศรีชนะ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 627050013-7 น.ส. ชนากานต์ เจ๊ะอาลี รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 607050027-4 นาย บรรสิทธิ์ ดีล้อม ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0042 615150010-1 น.ส. บุพชาต นันทัยทวีกุล ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0041 627180001-9 ว่าที่ ร.ต. ภัทรกิติ เนินชัด รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 627040019-1 นาย เสกสรรค์ วินยางค์กูล ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 625080033-9 Miss ZHIWAN DONG รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 605150039-6 น.ส. ดวงสุดา อภิวัฒน์ดำรงกิจ รศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 627080012-1 นาย อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 607100004-9 นาย กิตติพงษ์ เพ็งศรี รศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 625080032-1 Miss NINGRONG YANG รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 615150001-2 น.ส. ชุตานันท์ สมภูมิ ผศ.ดร. สุธาร จันทะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 615050186-1 น.ส. จุฬาลักษณ์ มูลสถาน ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 617050014-4 นาย แคน กอมณี ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 615050183-7 นาย ณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ดร. ศานิตย์ ศรีคุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 605020102-0 นาย พงศกร นาคไทย ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 615050182-9 นาย ชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ ดร. ศานิตย์ ศรีคุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 607050016-9 นาย กฤษณ์ บัวโฮม ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 607050018-5 นาง จีรกาญจน์ เต็มพรสิน ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 607050011-9 น.ส. ศิริขวัญ ศรีวิไล ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 607210010-1 นาย อนาวิน สุวรรณะ ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0024 615060055-0 นาง รัตนาภรณ์ อัศวเมฆิน ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 615050033-6 น.ส. ปวีณา เคนเครือ ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 635050196-0 น.ส. นลนีย์ คงไชย ดร. สมพร หวานเสร็จ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 615050027-1 น.ส. คัทรียา คลังดงเค็ง ดร. สมพร หวานเสร็จ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 607110018-2 น.ส. นิตยา แสงประจักษ์ ผศ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 615050165-9 นาง ศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 615050025-5 น.ส. กนกวรรณ คุ้มยา รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 615040092-6 นาย คมสัน สายัณห์ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 607200006-8 นาย กฤษณุ ผโลปกรณ์ รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 627050034-9 Mr. KILAYSONE ASAI ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 605070007-4 นาย คมสรรค์ บรรเรืองทอง รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 607080030-7 Ms. LAMNGEUNE SOULIYAVONG รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0012 625060017-9 นาง ณัฐชญา บัวละคร ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0011 617220040-7 นาย ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 615080029-9 นาย สมพร บงบุตร รศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0009 607040012-3 นาง นุจิรา โคตรหานาม รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0008 617220010-6 น.ส. เชาวณา ไข่แก้ว ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0007 617220012-2 นาย พัสรัฐ ชูแก้ว ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0006 617220042-3 นาง ยสพรรณ พันธะศรี ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0005 625060033-1 น.ส. เบญจมาภรณ์ ศิริคุณ รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0004 627100017-2 Mr. GUANGLIANG LIU รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0003 615150035-5 น.ส. พัตราภรณ์ สบู่หอม รศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0002 627180004-3 Miss BAMPHEN KEOMOUNGKHOUN ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0001 627160001-1 นาย ธนวัฒน์ ธนาพรสิน ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D