2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 7605   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ. ขาม จาตุรงคกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. Kham Chaturongakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595200006-3  น.ส. ธัญชนก ธนะสูตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560  
595200023-3  น.ส. นวกานต์ ถีนานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560  
595200022-5  นาย ฮาซัน กันติชล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560  
575200028-1  น.ส. อทิตยา พิมพาเพียร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560  
585200028-2  น.ส. พรชนก ปลัดกอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577220001-3  น.ส. ผการัตน์ เต็มเปี่ยม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 182/2558 ลว 14 ตุลาคม 2558  
577220011-0  นาย ภานุพงศ์ ธนะโคตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 184/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558  
577220012-8  น.ส. มัณฑนา ทองสุพล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558  
577220008-9  นาย ประพนธ์ เนียมสา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 16/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน