2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3276   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. TAWEE SRANAMKAM 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595050027-9  นาย ธีรพัฒน์ อุทธกรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.039/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562  
615050148-9  นาย วรรธนัย แสนโยธา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050140-5  น.ส. จิรัชญา ปานนี้  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050141-3  น.ส. เจษฎาภรณ์ ต้องเดช  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050144-7  นาย ณิชานันทน์ สอนเต็ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050147-1  น.ส. วรรณิศา ลาดก่าน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
615050149-7  น.ส. ศิริพร แสงชาลี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050151-0  น.ส. สุจิรา คำสีหา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615050023-9  น.ส. ศุภรัตน์ การอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่อาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2557 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2556 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บโดยใช้วิธีการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2556 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Effects of Blended Learning using Collaborative Learning with Team Project technique in topic Visual Arts to enhance Creative Thinking of Grade VI Students 
ชื่อวารสาร International Journal of Learning and Teaching 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of the Basque Country, Bilbao, Spain 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Blended Learning using Collaborative Learning with Team Project technique in topic Visual Arts to enhance Creative Thinking of Grade VI Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 2019 The 11th International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2019)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Computer Studies, Yangon under Ministry of Education, Yangon (Rangoon), Myanmar (Burma), and technically supported by Nagoya Institute of Technology, Japan.  
สถานที่จัดประชุม novotel max yangon  จังหวัด/รัฐ Yangon (Rangoon), Myanmar  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (NGRC47) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2561 ถึง 6 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 96-107  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper