2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4353   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Supawan Thawornchinsombat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Food Science and Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587160007-5  น.ส. ศุกฤชชญา เหมะธุลิน  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 145/2559 ลว 27 กันยายน 2559  
577160002-4  น.ส. วิภาวดี พันธ์หนองหว้า  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
595160005-6  น.ส. เพียงเพ็ญ หาปู่ทน  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 146/2560 ลว 25 สิงหาคม 2560  
595160016-1  น.ส. ปริยานุช คามวุฒิ  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 147/2560 ลว 25 สิงหาคม 2560  
567160009-5  น.ส. สุพัตรา สุภาวงค์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ