2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 20031   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. supree - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020084-9  น.ส. พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 168/2560 ลว 7 มี.ค. 2560  
547020048-8  นาย ปรเมศวร์ วงศ์จอม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 875/2555 ลว.16 พ.ย.55  
575020064-9  นาย แชมป์ สุขสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 938/2558 ลว 6 ตุลาคม 2558  
575020230-8  นาย สุรชาติ สมบัติ  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 223/2559 ลว 18 มีนาคม 2559  
577020069-8  น.ส. นิภาพร ศรีพลาย  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 241/2559 ลว 18 มี.ค. 2559  
567020047-2  น.ส. ปัญจศีล พยัคฆนิธิ  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 838/2556 ลว 21 ต.ค. 2556  
585020078-9  นาย ณัฐพล เกษางาม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 694/2559 ลว 22 สิงหาคม 2559  
577020033-4  นาย ศุภกฤต วงษ์ประการ  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 446/2558 ลว 19 พ.ค.2558  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ thermoelectric properties of transition metals (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1321346687) 
ชื่อวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 April 2010 
ปีที่ 503  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า 431-435  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Structural, Optical, Electronic and Magnetic Properties of Fe-Doped ZnO Nanoparticles Synthesized by Combustion Method and First-Principle Calculation 
ชื่อวารสาร Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer US 
ISBN/ISSN ISSN: 1557-1939 (Print) 1557-1947 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 August 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ