2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2730   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanaset Senawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020042-4  น.ส. คณัสนันท์ วรนาม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 757/2558 ลว 2 ก.ย. 2558  
605020094-3  น.ส. สิริประภา สุดทองหลาง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 193/2562 ลว 14 มี.ค. 2562  
585020097-5  นาย ณัฐชัย เลิศอมรธรรม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 772/2559 ลว 14 ก.ย. 2559  
567020015-5  นาย ศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 447/2558 ลว 19 พ.ค. 2558  
597020051-4  นาย จักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 691/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
607020040-0  น.ส. อรัญตา สมานกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 904/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
595020048-9  น.ส. บุญญาดา มิ่งขวัญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 769/2560 ลว 15 ก.ย. 2560  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การระบุและคัดแยกยีนฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 ของพยาธิใบไม้ตับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ BI315-BI322  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper