2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2730   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanaset Senawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020068-7  Mr. MD. SADIKUJ JAMAN  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1025/2559 ลว 24 พ.ย. 2559  
587020042-4  น.ส. คณัสนันท์ วรนาม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 757/2558 ลว 2 ก.ย. 2558  
575020190-4  น.ส. กนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 448/2558 ลว 19 พ.ค. 2558  
585020096-7  น.ส. ชนัญชิดา ถิ่นกระบือ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 779/2559 ลว 14 ก.ย. 2559  
585020035-7  น.ส. อรัญตา สมานกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 771/2559 ลว 14 ก.ย. 2559  
585020097-5  นาย ณัฐชัย เลิศอมรธรรม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 772/2559 ลว 14 ก.ย. 2559  
567020015-5  นาย ศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 447/2558 ลว 19 พ.ค. 2558  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน