2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14658   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Issara Kanjug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605050046-6  น.ส. ภัทราวรรณ สุวรรณวาปี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 593/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561  
577050004-3  นาย นนท์ จรุงศิรวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่ง ศศ.บศ. 033/2559 ลว. 13 มกราคม 2559  
597050025-7  นาย ยุทธนา สุมามาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 108/2561 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2561 (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย)  
587050020-6  นาย นิติพงศ์ ไกรยวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 053/2560 ลว. 25 ม.ค. 2560  
605050044-0  น.ส. ปาลิดา เพียรเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.066/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562  
605050185-2  นาย นครินทร์ นิ่มมา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.042/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562  
607050017-7  น.ส. กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.036/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562  
615050021-3  นาย ชินภัทร จันทร์เรือง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607050009-6  นาย สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1905-9574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Constructivist Learning Environment to Enhance Cloud based Collaborative Learning: Product Design and Development Phase 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 24th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม IIT Bombay, Mumbai India  จังหวัด/รัฐ Mumbai 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-225  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia -Pacific Society for Computers in Education 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 55-66  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
สถานที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัด/รัฐ นครพนม 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 186  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper