2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21993   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชื่อนามสกุล(ไทย) อ.ดร. อุบล ตังควานิช  ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Ubon Tangkawanit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565030076-5  น.ส. นงค์ลักษณ์ หินโม  คณะเกษตรศาสตร์  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา    ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 592/2556 ลว 6/11/2556  
รวม 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565030077-3  นาย ภาคภูมิ พิชชานันท์สกุล  คณะเกษตรศาสตร์  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา    ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 593/2556 ลว 6/11/2556  
รวม  1  รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
รวมทั้งหมด  2  รายการ