2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2756   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Along Tanomtong Tanomtong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567020020-2  นาย วันชัย สังฆ์สุข  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสังคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 540/2556 ลว 26 มิ.ย. 56  
575020251-0  น.ส. มณฑิรา โสภาวะนัส  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 382/2559 ลว 17 พ.ค. 2559  
585020164-6  นาง ศิริพร แสนศักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 373/2559 ลว 17 พ.ค. 2559  
585020166-2  นาง สุภิน ผิวสา  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 380/2559 ลว 17 พ.ค. 2559  
577020003-3  น.ส. นันทพร เกตุเลขา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 165/2558 ลว 5 มีนาคม 2558  
587020039-3  นาย ภาสกร แสนจันแดง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 133/2559 ลว 18 ก.พ. 2559  
577020045-7  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 561/2558 ลว 11 มิ.ย. 2558  
597020057-2  นาย วีระ ทองเนตร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 881/2559 ลว 18 ต.ค. 2559  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Standardized Karyotype and Idiogram of Hog Deer (Cervus porcinus) by Conventioanal Staining Technique  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 2 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 254-259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper