2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23651   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Yos Borrisut 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
555030052-8  น.ส. ธิวาพร ทวีผล  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 629/2555 ลว 31/10/2555  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575030028-7  น.ส. ศีดา พูนประโคน  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 585/2558 ลว 18/09/2558  
575030068-5  น.ส. วรรพิรัญญา อินทร์โท  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 577/2558 ลว 15/09/2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565030063-4  นาย นพดล ภูมาลัย  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 445/2560 ลว 19/9/2560  
595030034-4  น.ส. พัชราภรณ์ ศรเสนา  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 120/2560 ลว 20/2/2560  
595030081-5  น.ส. ชญานันท์ ภู่ยงยุทธ์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 119/2560 ลว 20/2/2560  
575030039-2  น.ส. กฤติกา เทพามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 682/2558 ลว 17/11/2558  
575030045-7  นาง นิตยา พากุล  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 594/2558 ลว 21/09/2558  
575030040-7  น.ส. เจิมขวัญ วรยศ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 683/2558 ลว 17/11/2558  
585030033-5  นาย กฤติน เอกพันธ์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 094/2559 ลว 11/02/59  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575030065-1  น.ส. กมลวรรณ์ สมอ๊อด  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 641/2558 ลว 15/10/2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน