2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28431   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. KIATICHAI FAKSRI 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585070007-2  น.ส. พิมใจ อนันตา  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1129/2559 ลว.30 มิ.ย 59  
585070009-8  น.ส. ไอริน คำงาม  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1130/2559 ลว. 30 มิ.ย 59  
597070005-1  น.ส. อรวี แก้วประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1206/2560 ลว 25 กรกฎาคม 2560  
597070043-3  นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 21/2560 ลว 11 มกราคม 2560  
587070025-4  น.ส. เบญจวรรณ แก้วสีขาว  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1701/2558 ลว.21 ก.ย.58  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070035-2  Mr. YE WIN AUNG   คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1198/2560 ลว 21 กรกฎาคม 2560  
565070012-7  น.ส. สุกัญญา คำหมั่นทูล  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 605/2559 ลว 7 เม.ย. 59  
565070014-3  น.ส. สุพรรณิกา นามวงศ์เนาว์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 853/2558 ลว.26 พ.ค.2558  
597070025-5  นาย ภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 18/2560 ลว 11มกราคม 2560  
585070053-5  น.ส. จิตตนันท์ ศรีสุทัศน์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1135/2559 ลว. 30 มิ.ย 59  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparison of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Healthy Controls in Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of medicine, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 July 2015 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน September-October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 432-438  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ SXT element, class 1 integron and multidrug-resistance genes of Vibrio cholerae isolated from clinical and environmental sources in northeast Thailand 
ชื่อวารสาร The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network). 
ISBN/ISSN 0125-1562  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 August 2016 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 957-966  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ