2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 30677   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. PORNNAPA KASEMSIRI 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Biodegradable Polymer , Polymer Concrete, Alternative and Renewable Energy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040089-5  นาย ธนวินท์ บุตรศิริ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 767/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
615040090-0  นาย นพดล จันทร์อ่ำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 768/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
617040002-7  น.ส. อัจจิมา อุ่นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 770/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
607040023-8  นาย นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 890/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
605040042-0  นาย ศุภณัฐ สละชีพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 885/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
627040024-8  นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการซักด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคต่อความทนทานและคุณสมบัติของผ้าที่เคลือบด้วยวัสดุประกอบฟิล์มอีพอกซีสำหรับการทำความสะอาดตัวเอง 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤศจิกายน 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Characterization of paraffin/ultrasonic-treated diatomite for use as phase change material in thermal energy storage of buildings 
ชื่อวารสาร Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Netherlands 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 November 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ