2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25031   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Romklao Artdej 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615050187-9  น.ส. ตะวันพร มูลเมืองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.310/2562 ลว.24 พ.ค. 2562  
615050188-7  น.ส. นารีรัก เหยียดกระโทก  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.301/2562 ลว.24 พ.ค. 2562  
615050190-0  น.ส. รัตนา สุทำมา  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.308/2562 ลว.24 พ.ค. 2562  
605050173-9  น.ส. อภิญญา โตดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 219/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลองเรื่อง การระเหยที่มีต่อกระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม – มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 87-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสาร โดยใช้การอุปมาร่วมกับตั๋วออก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการประจำปีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ICER2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กันยายน 2556 ถึง 16 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52-60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ understanding of states of matter  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong 
สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume 2556  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 129-134  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper