2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25031   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Romklao Artdej 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585050188-4  น.ส. ณัฐนรี คณะเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.417/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559  
585050189-2  น.ส. ประกายวรรณ สุริยนต์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่ง ศศ.บศ.416 /2559 ลว. 22 ก.ค. 2559  
585050212-3  นาย สุริยะ คุณวันดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.490/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559  
585050257-5  น.ส. กานต์ชนก เพ็งวงษา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.568/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559  
585050239-3  น.ส. อัปสร พันธ์ฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.567/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559  
577050027-1  นาย ชลธวัฒน์ มีดี  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 453/2558 ลว. 6 ส.ค. 2558  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสาร โดยใช้การอุปมาร่วมกับตั๋วออก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการประจำปีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ICER2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กันยายน 2556 ถึง 16 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52-60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ understanding of states of matter  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong 
สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume 2556  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 129-134  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper