2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 35524   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. THIWABHORN THAWEEWANNAKIJ 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617090005-1  น.ส. พักตร์วิภา โชคภูเขียว  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
595090013-6  น.ส. เพียงดาว อาจชัยธร  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
605090014-5  น.ส. ปิยนุช เตโช  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 12/2561 ลว.10 ม.ค.2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577090003-1  น.ส. ชลธิชา แก้วจอหอ  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 334/2558  
577090013-8  น.ส. ดลยา พรหมแก้ว  คณะเทคนิคการแพทย์  ทุกภาควิชา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 347/2557 ลว. 4 ธ.ค. 57  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ท่าเริ่มต้นและช่วงการเคลื่อนไหวที่ทำให้ได้แรงกล้ามเนื้อขาสูงสุด:ผลการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี(Starting positions and range of motion to produce maximal force of lower limb muscles: data from healthy individuals) 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสำคัญของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
ชื่อวารสาร วารสารคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of dual- and complex-task on walking ability of ambulatory individuals with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Edizioni Minerva Medica 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2017 
ปีที่ 53  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 920-927  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสามารถในการจาแนกของกล่องไม้ความสูง 1.7 ซม. ในการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อม (Discriminative Ability of 1.7-cm Block for Kyphosis Measurement) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานานาติ 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 965-973  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล แรงหดตัวของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างในช่วงการเคลื่อนไหวที่ต่างกันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยรูปแบบโปสเตอร์ระดับดี 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันที่รับมอบรางวัล 8 ธันวาคม 2560 
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศ/รัฐ ไทย