2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25491   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. VIBUNTITA CHANKITISAKUL 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595030053-0  น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 535/2559 ลว 30/09/2559  
605030022-2  น.ส. ธนพร ราษฎร์ศิริ  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 442/2560 ลว 19/9/2560  
605030047-6  Mr. NGASSA JULIUS MUSSA  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 094/2561 ลว 8/2/2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597030010-2  นาย ธีรภัทร แก้วกัณหา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 161/2560 ลว 22/03/2560  
605030004-4  น.ส. วิภาส เหลืองบุตรนาค  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 441/2560 ลว 19/9/2560  
607030004-8  น.ส. พิริยาภรณ์ สังขปรีชา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เสนอ 21/9/2560  
605030033-7  Mr. JIGME TENZIN  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 440/2560 ลว 19/9/2560  
595030051-4  นาย ธนวัต โชคเจริญ  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 577/2559 ลว 25/10/2559  
575030088-9  นาย วัชรพงษ์ เตียวยืนยง  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 558/2558 ลว 4/9/58  
585030011-5  น.ส. สุภาวรรณ เวียงนาค  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 107/2560 ลว 8/2/2560  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน