2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39684   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) - รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) - Rongrit Chatthaworn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617040011-6  นาย ชิตชัย ศรีถาพล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 977/2561 ลว. 31 ตุลาคม 2561  
605040104-4  Mr. VISANOUSANH THEPMAHAVONG  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 560/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
615040036-6  นาย ณัฐพงษ์ พรรณจำปา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 167/2562 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2562  
605040120-6  นาย อติเทพ สุขะวัฒนพรกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 557/2561 ลว.15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040006-6  นาย สิโรตม์ คุณกิตติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 401/2562 ลว. 4 มิถุนายน 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Network reconfiguration and capacitor placement for power loss reduction using a combination of Salp Swarm Algorithm and Genetic Algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 11 Number 9 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Hybrid DA-PSO Optimization Algorithm for Multiobjective Optimal Power Flow Problems 
ชื่อวารสาร Energies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 August 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 11 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 2270  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Comparison of the Effectiveness of Voltage Stability Indices in an Optimal Power Flow 
ชื่อวารสาร IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Electrical Engineers of Japan. Published by John Wiley & Sons, Inc. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 14 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 534-544  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An Improved DA-PSO Optimization Approach for Unit Commitment Problem 
ชื่อวารสาร Energies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 12 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 2335  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยวิธีจำลองการล่าเหยื่อของวาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2561 ถึง 26 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 75-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper