2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4074   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. WONGSA LAOHASIRIWONG 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587110024-5  นาย วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 514/2560 ลว.2 ส.ค.60 ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนงษ์ เป็นอาจารรย์ที่ปรึกษาร่วม  
587110031-8  Miss WULAN RAHMADHANI  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 413/2559 ลว. 28 กรกฎาคม 2559  
597110029-6  Mr. NYUNT NAING THEIN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 25/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  
597110032-7  Mr. ROSHAN KUMAR MAHATO  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 24/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2559  
557110001-4  นาย ชาตรี เจริญชีวะกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่118/2561 ลงวันที่ 11 เม.ย.61 เปลี่ยนจาก อ.เจียมจิต  
557110003-0  นาย สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 117/2561 ลว.11 เม.ย.61 เปลี่ยนจาก อ.เจียมจิต  
587110003-3  นาย คณิต หนูพลอย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 223/2561 ลว. 27 มิ.ย.61เลี่ยนจาก อ.ฐิตมา  
587110029-5  Mr. PALL CHAMROEN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 411/2559 ลว. 28 กรกฎาคม 2559  
587110030-0  Mr. SIM SAMPHORS  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 412/2559 ลว.28 กรกฎาคม 2559  
597110031-9  Ms. YI MYINT SWE  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 729/2560 ลงวันที่ 29 november 2017  
605110110-0  Mr. JIPRI SUYANTO   คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 208/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย.61  
567110008-1  น.ส. นิตยา โพธิ์ศรีขาม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 515/2560 ลงวันที่ 2 ส.ค.60 เปลี่ยนจาก อ.พรพรรณ  
567110011-2  นาง วัชระษา พิทักษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 159/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
รวมทั้งหมด 13 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อบต.หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6ขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0858-8899  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2555 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) Among Sugarcane Farmers in North-Eastern Thailand 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, University of Malaya 50603 Kuala Lumpur Fax: 60-3-7967-5769 Telephone: 60-3-7967-4973 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 February 2014 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Social Capital for Healthy Public Policy Formulation by the Community in Northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Common Ground Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2017 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน Marck  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Self-Efficacy in Child Rearing and Quality of Life among Adolescent Mothers in the Northeast of Thailand. 
ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School of Medical Sciences (KUSMS) 
ISBN/ISSN 18122078  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 July 2017 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Quality of Life, Mental Health and Educational Stress of High School Students in the Northeast of Thailand. 
ชื่อวารสาร Journal of Clinical and Diagnostic Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Premchand Shantidevi Research Foundation (PSRF, India) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 11 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 1-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved]  
ชื่อวารสาร F1000Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร F1000 Research Limited 
ISBN/ISSN 2398-502X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 May 2018 
ปีที่ ฉบับที่ 612 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of socioeconomics disparities on cardiovascular diseases in Thai population: The national socioeconomics study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Seminar and Workshop on Public Health Action 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 ถึง 2 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel  จังหวัด/รัฐ Central Java, Indonesia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 160  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between ergonomic risk factors and work-related musculoskeletal disorders in beverage factory workers, Indonesia  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม International seminar and workshop on Public Health action 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 ถึง 2 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel  จังหวัด/รัฐ Central Java, Semarang  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOCIOECONOMICS AND WATER USE SANITATION BEHAVIOURS AMONG PEOPLE IN DOWNSTREAM AREA OF THE MUSI RIVER, PALEMBANG, SOUTH SUMATERA, INDONESIA  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม International Conference on Health and Well-Being (ICHWB) 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Health Science Universitas Muhammadiyah Surakarta  
สถานที่จัดประชุม Surakarta, Central Java, Indonesia   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Capital in Community Health System Management in the Rural Northeastern, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Conference on Information and Social Science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กันยายน 2560 ถึง 15 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Academy Institute 
สถานที่จัดประชุม Highness Hotel Kurume   จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132-144  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทของทุนทางสังคมในการกำหนดนโยบายสุขภาพโดยชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมทวินทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 74-75  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract