2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4074   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577110010-5  นาย อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 307/2560 (อ.ที่ปรึกษาร่วม ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คำสั่งที่ 501/2558ลว.28ต.ค.58)  
567110004-9  นาย กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 195/2560 ลงวันที่ 3 พ.พ. 59 (เปลี่ยนจากเดิม อ.เจียมจิตร)  
597110032-7  Mr. ROSHAN KUMAR MAHATO  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 24/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2559  
547110014-4  Ms. LATSAMY OULAY  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่ง ที่ 136/2559 ลว.28/04/59 (ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ เป็น อ.ปรึกษาร่วม ที่ 635/2557)  
597110029-6  Mr. NYUNT NAING THEN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 25/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  
587110029-5  Mr. PALL CHAMROEN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 411/2559 ลว. 28 กรกฎาคม 2559  
587110030-0  Mr. SIM SAMPHORS  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 412/2559 ลว.28 กรกฎาคม 2559  
587110031-8  Miss WULAN RAHMADHANI  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 413/2559 ลว. 28 กรกฎาคม 2559  
577110009-0  นาย อมรรัตน์ ลือนาม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 308/2560 (อ.ที่ปรึกษาร่วม ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คำสั่งที่ 501/2558 ลว.28 ต.ค.58)  
547110012-8  Mr. ALONGKONE PHENGSAVANH  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
547080024-6  นาย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 68/2557  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585110042-9  นาย กฤษฎา บุษบารัตน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 448/2559 ลว.4 ส.ค. 59  
585110056-8  นาย พิทยา ธรรมวงศา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 448/2559 ลว.4 ส.ค. 59  
585110045-3  นาย คุณากร ปาปะขา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 448/2559 ลว.4 ส.ค. 59  
585110046-1  นาง จิตรา ธำรงชัยชนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 448/2559 ลว.4 ส.ค. 59  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   15   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน อบต.หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6ขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0858-8899  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2555 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) Among Sugarcane Farmers in North-Eastern Thailand 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, University of Malaya 50603 Kuala Lumpur Fax: 60-3-7967-5769 Telephone: 60-3-7967-4973 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 February 2014 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of socioeconomics disparities on cardiovascular diseases in Thai population: The national socioeconomics study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Seminar and Workshop on Public Health Action 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 ถึง 2 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel  จังหวัด/รัฐ Central Java, Indonesia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 160  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between ergonomic risk factors and work-related musculoskeletal disorders in beverage factory workers, Indonesia  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม International seminar and workshop on Public Health action 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 ถึง 2 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel  จังหวัด/รัฐ Central Java, Semarang  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOCIOECONOMICS AND WATER USE SANITATION BEHAVIOURS AMONG PEOPLE IN DOWNSTREAM AREA OF THE MUSI RIVER, PALEMBANG, SOUTH SUMATERA, INDONESIA  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม International Conference on Health and Well-Being (ICHWB) 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Health Science Universitas Muhammadiyah Surakarta  
สถานที่จัดประชุม Surakarta, Central Java, Indonesia   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-5  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper