2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3732   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Pattapong Kessomboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Epidemiology, Family Medicine, Health Systems Research     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070031-0  น.ส. สุภาวดี นาคอก  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 19/2560 ลว 11 มกราคม 2560  
585070052-7  นาย ไสว ชัยประโคม  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1326/2559 ลว 29 กรกฎาคม 2559  
585070038-1  นาง ธนันพัชร์ ผลประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1320/2559 ลว 29 กรกฎาคม 2559  
587070011-5  นาย ประพจน์ บุญมี  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 892/2559 ลว 30 พฤษภาคม 2559  
547070017-9  นาง ขนิษฐา สุนาคราช  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 367/2556 ลว 6 มี.ค.56  
585070048-8  น.ส. ศศิธร กองสกูล  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1327/2559 ลว 29 กรกฎาคม 2559  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance  
ชื่อวารสาร Primary Care Diabetes 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The official journal of Primary Care Diabetes Europe 
ISBN/ISSN 1751-9918   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2012 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 207-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance  
ชื่อวารสาร Primary Care Diabetes 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Primary Care Diabetes Europe (PCDE) 
ISBN/ISSN 17519918  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2012 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า 207-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Community based health education and communication model development for Opisthorchiasis prevention in high risk area, Khon Kaen Province 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Coordination  
ISBN/ISSN 1513-7368  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 August 2015 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 16 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ s960-s972  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper