2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3081   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Applied Statistics     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557040024-1  นาย สุธรรม ศิวาวุธ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 457/2555 ลว. 29 พฤษภาคม 2555  
567040022-6  นาย ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งวิศวฯที่ 473/2556 ลว. 7 มิถุนายน 2556  
587040010-5  นาย ธัมม์โชโต ประจักษ์สูตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 676/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558  
557040023-3  นาย ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 456/2555 ลว. 29 พฤษภาคม 2555  
595040112-4  น.ส. วโรบล เพ็ชร์หมื่นไวย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 308/2560 ลว. 28 เมษายน 2560  
547040013-5  น.ส. ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 512/2554 ลว. 13 มิถุนายน 2554  
567040023-4  นาย มานิตย์ ธิมาทา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งวิศวฯที่ 474/2556 ลว. 7 มิถุนายน 2556  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลกระทบของปัจจัยในการผลิตที่มีผลต่อการหดตัวของเส้นใยชนิดไนล่อนโมโนฟิลาเมนต์ในอุตสาหกรรมทออวน 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN 0125-1724  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ