2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2918   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Prapatsorn Kiatsuranont 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ส่งเสริมการเกษตร     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
555030064-1  นาง ละม่อม สุนทรชัย  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 655/2555 ลว 6/11/2555  
595030015-8  น.ส. อมรรัตน์ เวชการ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 115/2560 ลว 20/2/2560  
555030056-0  น.ส. ขัตติยา สุวรรณคำ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 650/2555 ลว 6/11/2555  
555030068-3  น.ส. สมโภชน์ บุญชื่น  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 652/2555 ลว 6/11/2555  
565030068-4  นาง วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 625/2556 ลว 18/11/2556  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565030069-2  น.ส. ศุภวรรณ ทิทา  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 277/2559 ลว 06/06/2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575030044-9  น.ส. นริศรา หมื่นหัสถ์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 513/2558 ลว 20/08/2558  
565030060-0  นาย ธานินทร์ ชัชวัชวิมล  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 593/2558 ลว 21/09/2558  
565030072-3  นาย สุชาติ กลิ่นทองหลาง  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 024/2557 ลว 15/01/2557  
595030033-6  นาย ณัฐพงศ์ สินทร  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 221/2560 ลว 28/04/2560  
595030035-2  น.ส. วิมลรัตน์ ดำขำ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 220/2560 ลว 28/04/2560  
595030036-0  นาย ศราวุธ ศิริลักณ์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 121/2560 ลว 20/2/2560  
595030082-3  น.ส. วรารัตน์ สุดชา  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 122/2560 ลว 20/2/2560  
585030036-9  น.ส. ศิยาภา สุวรรณชนะ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 093/2559 ลว 11/02/2559  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575030040-7  น.ส. เจิมขวัญ วรยศ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 620/2558 ลว 30/09/2558  
575030046-5  นาง นิศานาถ ปัดทุม  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 596/2558 ลว 21/09/2558  
575030041-5  น.ส. ชลธิชา ฐานะ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 595/2558 ลว 21/09/2558  
565030063-4  นาย นพดล ภูมาลัย  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 684/2556 ลว 13/12/2556  
575030049-9  นาย อรรถพล ไชยมาลา  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 582/2558 ลว 18/09/2558  
575030050-4  น.ส. อินทุอร สินธุชาติ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 612/2558 ลว 23/09/2558  
575030066-9  นาย ณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 583/2558 ลว 18/09/2558  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
รวมทั้งหมด   21   รายการ   *ภาระงานเกิน