2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9692   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. พงษ์เดช สารการ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Pongdech Sarakarn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597110010-7  นาย กิตศราวุฒิ ขวัญชารี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 366/2018 ลว.27 สิงหาคม 2561  
617110024-8  Mr. MOHAMMAD HALIMUR RAHMAN  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 363/2561 ลว.27 สิงหาคม 2561  
595110085-2  น.ส. ฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 299/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560  
607110015-8  ว่าที่ ร.ต.ต. ศิริชัย จันพุ่ม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 469/2560 ลว195 กรกฎาคม 2560  
605110012-0  นาย สิรวิชญ์ สนโศก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 546/2560 ลว. 21 สิงหาคม 2560  
595110088-6  น.ส. ธารารัตน์ จารุฑีฆัมพร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 301/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560  
607110013-2  น.ส. นิตยา พวงราช  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 468/2560 ลว.19 กรกฎาคม 2560  
607110009-3  น.ส. เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 740/2560 ลว. 8 ธันวาคม 2560  
595110086-0  นาย เชาวรินทร์ คำหา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 300/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560  
595110135-3  น.ส. ผุสดี เลี่ยมดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 298/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560  
605110080-3  นาย ฎลกร จำปาหวาย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 196/2561 ลว.11 มิถุนายน 2561  
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597110020-4  นาย สุรชัย พิมหา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 325/2560 ลว.23 มิถุนายน 2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Preliminary association between physical activity and sedentary pattern for positive FIT case of colorectal cancer in people aged 45-74 years old, Khon Kaen, Thailand.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม The 9 th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization Cancer Prevention 
สถานที่จัดประชุม Lotte City Hotel Jeju  จังหวัด/รัฐ Jeju /Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Kuen-Young Yoo/Duk Hyoung Lee/Sue K. Park 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract