2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2985   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Chatchai Benjapiyaporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040034-1  Mr. ANOUSAK PHONGSAVATH  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 376/2559 ลว.13 พฤษภาคม 2559  
595040101-9  นาย ทศพล ชาบัวน้อย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ   
595040036-4  นาย แทนพงศ์ พุทธลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 182/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
585040012-7  นาย ยศอนันต์ โคตรเขื่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที 375/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
585040015-1  นาย สิทธิกร แสงอุทัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที 374/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
577040033-2  นาย สหัสวรรษ ภูจีระ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 786/2557 ลว. 11 ก.ย. 57  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565040104-0  นาย วิทวัส ผาคำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 373/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
585040109-2  น.ส. มัทวัน ศุภกำเนิด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 389/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
595040020-9  นาย อธิจิต วรแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 258/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน