2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9048   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. อารีย์ นัยพินิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. AREE KULPANA 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Industrial Marketing     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585740009-7  นาย เจษฎากร ประจิตร์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
575210006-5  น.ส. ลดาวรรณ สุระนรากุล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 147/2559 ลว. 29 มิถุนายน 2559  
575210008-1  นาง อารุรีย์ ภูภักดิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 147/2559 ลว. 29 มิถุนายน 2559  
587210002-8  น.ส. บุษกร ปังประเสริฐ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 92/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577210010-8  น.ส. เมทยา อิ่มเอิบ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 113/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
577210007-7  นาง บุศรินทร์ อรัญชิต  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 91/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575210010-4  น.ส. จารุนันท์ สมบูรณ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 148/2559 ลว. 29 มิถุนายน 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน