2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2787   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ekaphan Swatsitang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595020076-4  นาย ธนา แท่นสุนทร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 824/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560  
587020048-2  นาย อรรถพล กาฬพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 120/2559 ลว 10 ก.พ. 2559  
595020077-2  นาย ธนาวุฒิ ดวงชื่น  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 767/2560 ลว 15 ก.ย. 2560  
587020070-5  นาย กฤษณะ พรมพา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 696/2559 ลว 22 สิงหาคม 2559  
537020066-5  น.ส. พรรณนลิน ทรงวัฒนะสิน  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 660/2554 ลว 14ธ.ค.54  
567020046-4  นาย ลิขสิทธิ์ วรรณเสน  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 930/2556 ลว 22 พ.ย. 2556  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Magnetic Properties of Transition Metals Doped NiO 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2551 
ชื่อการประชุม Asian Magnetics Conference 2008 (AMC2008) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2551 ถึง 13 ธันวาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Korean Magnetics Society 
สถานที่จัดประชุม Paradise Hotel  จังหวัด/รัฐ Busan, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 275  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Korean Magnetics Society 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Best Poster Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Korean Magnetics Society