2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1905-9574 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 15 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน(ส 33102) 2) พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน(ส 33102) โดยนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ ในระดับมากขึ้นไป 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 49 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หน่วยที่ 1 เรื่อง เราและนายเป็นเพื่อนกัน หน่วยที่ 2 เรื่อง สังคมเพื่อนมนุษย์ แบบบันทึกพฤติกรรม การจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102) ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเลือกปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเลือกระเบียบวิธีวิจัย 4) ขั้นรวบรวมข้อมูลและตีความหมายข้อมูล 5) ขั้นสรุปผลการวิจัย ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 รูปแบบสรุปได้ว่า รูปแบบที่ 1 ครูใช้ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ศึกษางานวิจัยในส่วนของบทคัดย่อซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง สิทธิมนุษยชนนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาและร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิจัย รูปแบบที่ 2 ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้โดยผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน ทำให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย นักเรียน มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รูปแบบที่ 3 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้โดยครูสอนกระบวนการวิจัยเบื้องต้น จากนั้นเน้นการฝึกปฎิบัติ ทักษะการระบุปัญหา ให้คำนิยาม ตั้งสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง ประชากร การสร้างเครื่องมือ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาโครงสร้างทางสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งเค้าโครงงานวิจัยและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนแสวงหาความรู้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอภิปรายในประเด็นปัญหา จัดทำเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบที่ 4 นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนดำเนินการวิจัย เรื่องที่สนใจเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงาน สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยตลอดจนการนำเสนอผลการวิจัย 2. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก ( (x ) ̅= 4.00 , SD = 0.30) ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดคืออยู่ในระดับมากขึ้นไป 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 79 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
     คำสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน,ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ผู้เขียน
535050122-9 น.ส. กัลยาณี ชูศรีวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0