2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Co-Infection of EBV with High Risk - HPV is a Significant Risk of Cervical Cancer 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 15th International Congress on Infectious Diseases 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society for Infectious Diseases  
     สถานที่จัดประชุม Centara grand & Bangkok Convention Centre, CentralWorld 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2555 
     ถึง 16 มิถุนายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่) Session 40 
     หน้าที่พิมพ์ Abstract No.: 40.007 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background: Cervical cancer is the 2nd most common cancer among women in developing countries and well known to be caused by HPV infection. However, only small percentage of HPV infected women develop cervical cancer, therefore other cofactors including sexual transmitted infectious agents may influence the disease development. This study aimed to investigate the association of EBV co-infection with HPV in cervical lesion. Methods: HPV and EBV DNA in cervical tissues were detected by polymerase chain reaction (PCR). HPV genotypes were determined by reverse line blot hybridization assay and HPV physical status was investigated by the amplification of papillomavirus oncogene transcripts (APOT) assay. Data were analyzed by SPSS 13.0. Results: The presence of EBV DNA in no squamous intraepithelial lesion (noSIL), low grade SIL (LSIL), high grade SIL (HSIL) and cervical carcinoma (CA) groups were 37.50% (12/32), 14.29% (5/35), 60.00% (27/45) and 38.71% (12/31), respectively while the HPV DNA were detected in 43.75% (14/32), 45.71% (16/35), 82.22% (37/45) and 93.55% (29/31), respectively. All of 143 cases, co-infections of HPV and EBV were detected in 39 cases and more frequently found in HSIL/CA group than in noSIL/LSIL (p < 0.05, OR = 5.081). Each genotype of HR-HPV infection in HSIL/CA group (HPV16, 33, 35, 39, 45 and 58) were found to be co-infected with EBV more than 45%. This co-infection pattern was not found in noSIL/LSIL group. For investigation of HPV physical status, the result showed that EBV co-infection in noSIL/LSIL group was associated with HPV infection with only episomal form. Interestingly, in HSIL/CA group, EBV co-infection was found in both episomal and integration form of HPV infection. EBV co-infection with HPV episomal form (35.48%) is significantly higher than HPV-alone infection (11.43%), whereas with integration form, HPV-alone infection (28.57%) is higher but no significant difference when compared to HPV-EBV co-infection (12.90%). Conclusion: This study demonstrated that EBV-HPV co-infections, especially with HR-HPV were significantly increased in HSIL/CA groups. Interestingly, this co-infection was not associated with HPV integration but raised the possibility that EBV could be a possible cofactor and induce HPV episomal form to contribute to cervical cancer development. 
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0