2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of Anuran Amphibian Assemblages in Protected and Non-Protected Forest Fragments in Upper Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai Journal of Science 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-2526 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน ่July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The aim of this three years study was to analyze and compare the richness, composition, abundance and observed frequency of anuran amphibian assemblages in the two forest fragments, Phufoilom (a protected area) and Phuhinlat (a non-protected area), both in the north of northeastern Thailand. The study was the first survey of the anuran amphibian assemblage in these forest fragments. Four Sampling techniques were used in sampling sites, which are the visual encounter surveys (VES) using the time constrained count (TCC) technique, the sampling plots, the stream transects and the pitfall-trapping. The Chao-Jaccard Similarity Index was used for the comparison of species richness and composition among habitat types and fragments. Both fragments were very similar in anuran richness and composition, being composed of 5 families representing 15 genera (28 species) in Phufoilom and 13 genera (26 species) in Phuhinlat. However, the differences in richness and composition between habitat types were found within each fragment. Of the 28 species, 26 were shared in both forest fragments. In the protected area 22 anuran species were captured in higher rate than in non-protected, significant differences in 11 species. In addition, relative abundance among species followed a similar pattern within both areas. These results confirm the critical function of habitat in maintaining appropriate population size and proportion of abundance among species in an assemblage. 
     คำสำคัญ amphibian, anuran, similarity, forest fragments, protected forest area, non-protected forest area, upper northeastern Thailand 
ผู้เขียน
507020012-5 นาย วิวรรธน์ แก่นสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0