2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานลในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร สัตวแพทย์มหานครสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ โดยใช้แพะเนื้อลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 20.28±0.41 กิโลกรัม จำนวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) แพะได้รับสูตรอาหารผสมสำเร็จที่มีกากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอล 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ของวัตถุแห้ง ในสูตรอาหารผสมสำเร็จมีระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้2.4Mcal ME/kgDM โดยใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ ในสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 30:70จากการทดลอง พบว่า ปริมาณการกินได้ของอาหารทั้งหมด และปริมาณการกินได้ เมื่อคิดเป็นกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว0.75 มีค่าลดลงแบบเส้นโค้งกำลังสาม (P<0.05) และปริมาณการกินได้มีค่าระหว่าง 2.49-2.94 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว (P>0.05) สำหรับสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีนหยาบมีค่าลดลงแบบโค้งกำลังสองและแบบโค้งกำลังสาม (P<0.01) ตามลำดับ และค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของไขมันมีค่าเพิ่มขึ้นแบบเส้นโค้งกำลังสอง (P<0.01) รวมทั้งความเป็นกรด-ด่างและค่ายูเรีย-ไนโตรเจนมีค่าสูงขึ้นแบบเส้นตรง (P<0.05) และปริมาณของกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมดมีความแตกต่างกัน (P<0.01) สำหรับค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและน้ำหนักสุดท้ายของแพะไม่แตกต่างกัน (P>0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกัน (P<0.01) โดยมีค่าระหว่าง 4.15-9.03 กิโลกรัม และ46.10-100.30กรัมต่อวัน ตามลำดับจากการศึกษาสรุปได้ว่าสามารถใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงแพะเนื้อได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ 
     คำสำคัญ กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอล, อาหารผสมสำเร็จ, แพะเนื้อ 
ผู้เขียน
545030038-1 นาย บุญเสริม พรจันทึก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0