2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Exogenous Fibrolytic Enzyme (EFE) Supplementation on gas production and degradability by Using In Vitro Gas Production Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 เมษายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 เมษายน 2557 
     ถึง 10 เมษายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2557 
     Editors/edition/publisher คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     บทคัดย่อ This study was conducted by using an in vitro gas production technique to study the level of enzyme supplements. Dietary treatments were total mixed ration without (control) and with exogenous fibrolytic enzyme (EFE) supplementation at 250, 500 and 750 mg/kg DM, respectively. The IVDMD and IVOMD at 24 h. after incubation of EFE supplementation at 500 mg/kg DM diets was higher than control group and EFE supplementation at 250 and 750 mg/kg. This result confirmed that EFE supplementation could enhance fiber degradation and metabolizable energy. 
ผู้เขียน
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0