2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวในตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
     ISBN/ISSN 0859-7251 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวในตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวเบื้องต้นเหมาะสำหรับให้อาสาสมัครสาธารณสุขนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 45 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 2 วัน คือ กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 8 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่ 1 คือ ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา กิจกรรมที่ 2 คือ บทบาทหน้าที่ของครอบครัวด้านการดูแลเรื่องการควบคุมอาหาร กิจกรรมที่ 3 คือ บทบาทหน้าที่ครอบครัวด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมที่ 4 คือ บทบาทหน้าที่ครอบครัวด้านการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและการดูแลภาวะฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 5 คือ บทบาทหน้าที่ครอบครัวด้านการจัดการอารมณ์ กิจกรรมที่ 6 คือ บทบาทหน้าที่ครอบครัวด้านการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กิจกรรมที่ 7 การประเมินปัญหาและความต้องการของครอบครัว และกิจกรรมที่ 8 การเยี่ยมเยียนครอบครัว และระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวในชุมชนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์สูง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ควรการฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามสภาพปัญหา โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
     คำสำคัญ การพัฒนาความรู้และทักษะ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัว 
ผู้เขียน
555060098-6 น.ส. ระพีพันธุ์ ชาติจันทึก [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0