2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพของสารสกัดมิวทาซิน 1140 ในการต้านเชื้อสเตรปโตคอคไคในช่องปาก 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า ยังไม่ระบุ 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดมิวทาซิน 1140 ในการยับยั้งและฆ่าสเตรปโตคอคไคกลุ่มมิวแทนส์และกลุ่มที่ไม่ใช่มิวแทนส์ โดยการสกัดมิวทาซิน 1140 จากอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ เจเอช 1140 และแยกบริสุทธิ์ด้วยคลอโรฟอร์ม วัดปริมาณโปรตีนของสารสกัดมิวทาซิน 1140 โดยการวัดความเข้มของสีที่เกิดจากปฏิกิริยากับกรดไบซินโคนินิค วัดค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดมิวทาซิน 1140 ในการยับยั้งและฆ่าแบคทีเรีย 6 สปีชีส์ (ได้แก่ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ สเตรปโตคอคคัส โซบรินัส สเตรปโตคอคคัส ไมติส สเตรปโตคอคคัส กอร์ดอนนิไอ สเตรปโตคอคคัส แซงกวินิส และ สเตรปโตคอคคัส ซาไลวาเรียส) ด้วยวิธีบรอธ ไมโครไดลูชั่น หาเวลาที่ใช้ในการฆ่าแบคทีเรียแต่ละชนิด โดยใช้สารสกัดมิวทาซิน 1140 ที่ระดับความเข้มข้นสำหรับการฆ่าสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสารสกัดมิวทาซิน 1140 มีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าสเตรปโตคอคไคกลุ่มที่ไม่ใช่มิวแทนส์ได้ดีกว่ากลุ่มมิวแทนส์ นอกจากนี้ สเตรปโตคอคคัส โซบรินัสมีความไวต่อฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดมิวทาซิน 1140 มากกว่า สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ เวลาที่ใช้ในการทำลายเชื้ออย่างสมบูรณ์สำหรับแบคทีเรียที่มีความไวมากกว่าและน้อยกว่า เท่ากับ 30 และ 60 นาที ตามลำดับ โดยสรุป สเตรปโตคอคไคในช่องปากชนิดอื่นทั้งหมดที่นำมาทดสอบในการศึกษานี้มีความไวต่อฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อของสารสกัดมิวทาซิน 1140 มากกว่า สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จีงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยต่อไปในด้านระบบนำส่งยาสู่เป้าหมายเชื้อกลุ่มมิวแทนส์ สเตรปโตคอคไค เพื่อการควบคุมโรคฟันผุ  
     คำสำคัญ มิวทาซิน 1140/ เปปไทด์ต้านจุลชีพ/ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์/ โรคฟันผุ 
ผู้เขียน
517130002-6 น.ส. ฉัตรปรีชญา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 9