2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ดนตรีเขมร : รากฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ (Khmer Music: The Foundation of Cultural Resources and Conservation)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร กระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่ 21 
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ดนตรีเขมร, วัฒนธรรม, การอนุรักษ์ 
ผู้เขียน
597220013-8 นาย นพพล ไชยสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0