2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Urban Land Cover Extraction of Thaichote Satellite Imagery Using Geographic Object-Based Image Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th International Graduate Research Conference Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School Maejo University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Chiang Mai Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 223-251 
     Editors/edition/publisher Graduate School, Maejo University 
     บทคัดย่อ This study aimed to explore capabilities of Thaichote (formerly known as THEOS) satellite imagery for land use/land cover extraction in urban and suburban area. Land use/land cover map of Khon Kaen metropolitan and suburban areas was extracted from Thaichote satellite image using geographic object-based image analysis (GEOBIA) techniques. Normalized difference vegetation index (NDVI), Normalized difference water index (NDWI), Built-up area index (BAI) and Principal component analysis (PCA) were derived from tmospheric corrected reflectance data of the Thaichote's four spectral bands, and were used as inputs for GEOBIA in addition to the standard Red, Green, Blue, and Near-infrared bands. Hierarchical image segmentation was performed to split the multi-spectral satellite image into homogenous regions and objects. Expert rule set based on the objects' color, shape, texture, and contextural were developed to classify land use/land cover of objects within the city's metropolitan and suburban areas with the help of SEaTH (Separability and Threshold) tool. The classified land use/land cover objects included road, residential area, gated housing complex, commercial area, bare soil, water body (clear and turbid) and vegetation area (dense and sparse). The land use/land cover map provided a quick and accurate geographic information around Khon Kaen city, which can be used effectively in change analysis for urban and regional planning. 
ผู้เขียน
587020064-4 นาย ศรัณย์ อภิชนตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0