2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Physicochemical Factors on Development and Survival of Opisthorchis viverrini Uterine Eggs 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hainan Medical University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 431-435 (DOI: 10.4103/2221-1691.242287) 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini, physicochemical, development, survival, uterine eggs 
ผู้เขียน
575070024-1 น.ส. ชนิสฬา เสรีวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597030014-4 น.ส. นัยนา เสนาศรี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
575070004-7 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยศ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0