2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 485050319-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อมรลักษณ์ สัพโส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AMORNLUCK SUPPASO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก(2) ภาคพิเศษ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานอีสปพื้นบ้านประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING EXERCISES WORK-BOOK FOR READING COMPREHENSION USING AESOP'S FOLK-TALES OF MATHAYOM SUKSA II STUDENTS 
รายละเอียด แผน ก ภาคพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มิถุนายน 2550 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ บศ 0344/2550 ลว 29 พฤษภาคม 2550
D อนุมัติเค้าโครง 20 มิถุนายน 2550
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 ตุลาคม 2550 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ บศ 0668/2550 ลว 17 กันยายน 2550
F การศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2550
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. นิลมณี พิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานอีสปพื้นบ้านประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ (ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2550 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2550 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ