2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 485060030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รสติกร ขวัญชุม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ROSTIKORN KHWANCHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลครอบครัว แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการทดลองใช้เครื่องมือประเมินความปวดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับเด็กวัยเรียนโดยครอบครัว : กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RESULTS OF USING KKU PAIN ASSESSMENT TOOLS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN BY THEIR FAMILIES : CASE STUDY AT SURAT THANI HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการทดลองใช้เครื่องมือประเมินความปวดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับเด็กวัยเรียนโดยครอบครัว:กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2550 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2550 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ