2012 ©
disabled
** ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่เป็นข้อมูลล่าสุด
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 485060030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รสติกร ขวัญชุม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ROSTIKORN KHWANCHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา 510630430(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ avs ได้)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711)  
สถานภาพ 40 สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลการทดลองใช้เครื่องมือประเมินความปวดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับเด็กวัยเรียนโดยครอบครัว : กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE RESULTS OF USING KKU PAIN ASSESSMENT TOOLS FOR SCHOOL-AGE CHILDREN BY THEIR FAMILIES : CASE STUDY AT SURAT THANI HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการทดลองใช้เครื่องมือประเมินความปวดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับเด็กวัยเรียนโดยครอบครัว:กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2550 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2550 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ