2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515130011-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริชมน สุขะนินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARICHAMON SUKANINDR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับความผิดปรกติของฟันและขากรรไกรในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN MEDICAL PARAMETERS AND ABNORMALITIES OF TEETH AND JAWS IN THALASSEMIC PEDIATRIC PATIENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 ตุลาคม 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 91/2551 ลว 28/04/2552
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 91/2551 ลว 28/04/2552
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น             รหัสทุน 53111102
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับโรคฟันผุและการสบฟันในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2553 ถึง 18 กันยายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เจ บี หาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 117  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper