2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515130011-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริชมน สุขะนินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARICHAMON SUKANINDR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับความผิดปรกติของฟันและขากรรไกรในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN MEDICAL PARAMETERS AND ABNORMALITIES OF TEETH AND JAWS IN THALASSEMIC PEDIATRIC PATIENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 ตุลาคม 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 91/2551 ลว 28/04/2552
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 91/2551 ลว 28/04/2552
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น             รหัสทุน 53111102
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับโรคฟันผุและการสบฟันในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2553 ถึง 18 กันยายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เจ บี หาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 117  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper